ข้อกำหนดการใช้งาน

ขอต้อนรับสู่ Life360.com เว็บไซต์และบริการออนไลน์ของ Life360, Inc. (“บริษัท” หรือ “เรา“) หน้านี้อธิบายข้อกำหนดที่คุณอาจใช้บริการออนไลน์และหรือมือถือ เว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ของเราที่มีให้ในบริการหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ“) การเข้าถึงหรือการใช้บริการ (รวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่เราอาจนำเสนอเป็น
ครั้งคราว) หมายความว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง ว่าด้วยข้อกำหนดการใช้งานนี้ (“ข้อตกลง“) และการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Life360 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับบริการของเราหรือไม่ก็ตามข้อตกลงนี้ใช้กับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการ (“ผู้ใช้“)

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดแต่ละข้อ เนื่องจากข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมาย การเยียวยา และภาระหน้าที่
ของคุณ รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ต่อความเสียหายที่คุณอาจเรียกร้องต่อเราภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่คุณต้องชำระให้เรา ข้อตกลงนี้มีข้อกำหนด
การอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทที่จำเป็น ซึ่งกำหนดให้ใช้การอนุญาโตตุลาการเฉพาะบุคคลเพื่อระงับข้อพิพาทแทนที่จะเป็นการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

การเข้าถึงหรือใช้บริการหมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้

1. การใช้บริการ

. คุณสมบัติ

คุณสามารถใช้บริการได้ต่อเมื่อคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับบริษัท และปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และกฎหมาย กฎ และข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐ จังหวัด รัฐบาลกลาง ประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามที่อายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี สร้างบัญชีสำหรับบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ปกครอง สำหรับผู้ใช้งานในประเทศเกาหลี บริการนี้จะไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี การยินยอมให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี ใช้บริการหมายความว่าพ่อแม่และผู้ปกครอง: (i) ตกลงที่จะควบคุมดูแลการใช้บริการของเด็ก รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงนี้ เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในที่นี้ และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดอยู่เสมอ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของเด็กและการใช้บริการของเด็ก; (ii) ยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบ
การสละสิทธิ์ และข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ในนามของคุณและในนามของเด็ก และ (iii) ตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่และชดใช้ ป้องกัน และปกป้องบริษัทและบริษัทสาขา ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ และกรรมการของบริษัทนั้น ๆ อย่างเต็มที่ ทั้งจากและต่อข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ข้อผูกมัด ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้บริการของเด็กดังกล่าว หรือการที่เด็กดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และการอ้างอิงทั้งหมดถึง “คุณ” หรือ “ของคุณ” ใน (i) ถึง (vi) ในข้อ 15 จะถือว่ามีการแก้ไขเพื่อรวมบุตรหลานหรือเด็กที่อยู่ในความคุ้มครองของคุณตามที่เกี่ยวข้อง บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ใด ๆ ที่เราลบออกจากบริการก่อนหน้านี้

. กฎของบริการ

คุณตกลงว่าจะไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ ต่อไปนี้: (i) การคัดลอก การแจกจ่าย
การส่งต่อ การถอดประกอบ การแยกส่วน การแสดงต่อสาธารณะ การเผยแพร่ซ้ำ หรือการเปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในสื่อใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “การดึงข้อมูล” แบบอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ หรือโดยการสร้างผลงานลอกเลียนแบบใด ๆ ของบริการ (ii) การระบุหรือการพยายามระบุซอร์สโค้ด อัลกอริทึม วิธีการ หรือเทคนิคที่รวมอยู่ในบริการหรือผลงานลอกเลียนแบบของบริการ หรือรวมบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการไว้ในโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์อื่น (iii) การใช้ระบบอัตโนมัติใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “โรบ็อต” “สไปเดอร์”
“ตัวอ่านแบบออฟไลน์” เป็นต้น เพื่อเข้าถึงบริการในลักษณะที่ส่งข้อความร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเป็นจำนวนมากกว่าที่มนุษย์จะสร้างได้อย่างสมเหตุสมผลภายในช่วงเวลาเดียวกันโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ออนไลน์ทั่วไป (iv) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่ หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ (v) การพยายามแทรกแซง ลดทอนความสมบูรณ์ของระบบหรือความปลอดภัย หรือถอดรหัสการส่งสัญญาณใด ๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการ (vi) การดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระปริมาณมากต่อโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สมส่วน โดยขึ้นอยู่ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (vii) การอัปโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไวรัส เวิร์ม หรือเอเจนต์ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ผ่านบริการ (viii) การรวบรวมหรือการดึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ รวมถึงชื่อบัญชีจากบริการ (ix) การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนทางการค้าใด ๆ (x)
การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าด้วยความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือ
นิติบุคคล การกระทำการฉ้อโกง การซ่อนหรือการพยายามซ่อนตัวตนของคุณ (xi)
การแทรกแซงหรือการพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการ (xii) การเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการใด ๆ นอกเหนือจากที่มีให้หรือที่ได้รับอนุญาตจากบริการ (xiii) การข้ามมาตรการที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณลักษณะที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือการคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้บริการหรือเนื้อหาในบริการนั้น ๆ (xiv) การแจกจ่าย การให้อนุญาต การโอน หรือการบริการหรือผลงานดัดแปลงใด ๆ ของบริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน (xv) การสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่จำกัดหรือขัดขวางการใช้งานหรือความพึงพอในการใช้บริการของบุคคลใดก็ตาม หรือตามที่เราพิจารณาว่าอาจเป็นอันตรายต่อเราหรือผู้ใช้บริการ หรือทำให้เราหรือผู้ใช้บริการมีความรับผิด และ (xvi) การละเมิดหรือการส่งเสริมให้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลาง จังหวัด ท้องถิ่น รัฐ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทาง
การค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์ทางกฎหมาย (รวมถึงสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น)

. สิทธิ์อนุญาตในการใช้บริการ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราขอมอบสิทธิ์อนุญาตแบบไม่ผูกขาด ไม่จำกัด ไม่สามารถโอนได้ และเพิกถอนได้อย่างอิสระแก่คุณในการใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และตามที่อนุญาตโดยคุณลักษณะของบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในบริการและเนื้อหาของบริษัททั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) บริษัทอาจยกเลิกใบอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้ด้วยสาเหตุใด ๆ หรือไม่มีสาเหตุก็ได้

. บัญชี

บัญชีที่คุณสร้างไว้กับบริการช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริการและการทำงานที่เราอาจสร้างและบำรุงรักษาเป็นครั้งคราวและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

คุณไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อสร้างบัญชี กิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณต้องเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณให้ปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่ “รัดกุม” (รหัสผ่านที่ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกัน) สำหรับบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีในกณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่มีให้ใช้งานเพื่อควบคุมโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณและวิธีที่คุณโต้ตอบกับบริการ

2. ความพร้อมให้บริการและสิทธิ์ของเราในการยุติ

เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หยุดให้บริการหรือคุณลักษณะของบริการแก่คุณหรือผู้ใช้โดยทั่วไป หรือสร้างขีดจำกัดการใช้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหากบริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงในกรณีที่เราพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือไม่มีสาเหตุใด ๆ คุณจะยังคงผูกพันตามข้อตกลงนี้แม้จะมีการยุติการให้บริการด้วยสาเหตุใดก็ตามหรือไม่มีสาเหตุ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลมือถือทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการ โปรดปรึกษาผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับแผน ค่าบริการอัตราข้อมูล และขีดจำกัดของคุณ การโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่นเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์โดยที่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้รายอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น หรือต่อการกระทำหรือการเพิกเฉยใด ๆ ของผู้ใช้

3. เนื้อหาของผู้ใช้

อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาได้ในบางส่วนของบริการ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ รูปภาพ ความคิดเห็น คำถาม ข้อความ และเนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ (เนื้อหาใด ๆ ดังกล่าวที่ผู้ใช้ส่ง โพสต์ แสดง สร้าง หรือเลือกที่จะให้มีอยู่ในบริการคือ “เนื้อหาของผู้ใช้“) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมจากหรือเกี่ยวกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณ เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณสร้างหรือส่ง เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณสร้างยังคงเป็นของคุณ อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านบริการหมายความว่าคุณยอมรับการให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ด้านล่าง และอนุญาตให้ผู้อื่นดู แก้ไข และหรือแบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณตามการตั้งค่าของคุณและข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ์ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่แบ่งปันผ่านบริการ

คุณตกลงที่จะไม่โพสต์หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่: (i) อาจก่อให้เกิดอันตราย การสูญเสีย
การบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ ความทุกข์ทางอารมณ์ ความตาย ความพิการ การเสียโฉม หรือความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจต่อคุณ ต่อบุคคลอื่น หรือต่อสัตว์ใด ๆ (ii) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ (iii) พยายามทำอันตรายหรือแสวงประโยชน์จากเด็กโดยการทำให้พวกเขาเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การขอรายละเอียดที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรืออื่น ๆ (iv) อาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนในการก่ออาชญากรรมหรือการละเมิด (v) มีข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เราเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ดูหมิ่นเหยียดหยามทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ทำให้เสียชื่อเสียง ล่วงละเมิด รุกรานความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ ก่อกวน ทำให้อับอายต่อบุคคลอื่น (อย่างเป็นสาธารณะหรืออย่างอื่น) ใส่ร้าย ข่มขู่ ดูหมิ่น หรือน่ารังเกียจ (vi) มีข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ
ที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลวงในตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือความลับทางการค้าของบุคคลอื่น) (vii) มีข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบหมายอำนาจ (viii) มีข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณทราบว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน (ix) ละเมิดหลักการหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือจริยธรรม (x) แทรกแซงผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขัดขวางการสนทนาปกติในพื้นที่โต้ตอบของบริการ และการลบหรือการแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือ (xi) โพสต์หรือส่งคำขอเพื่อการกุศล การยื่นคำร้องเพื่อขอการลงนาม การจัดการแฟรนไชส์ การเตรียมการเป็นผู้จัดจำหน่าย การจัดการตัวแทนขาย หรือโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ (รวมถึงการเสนอการจ้างงานหรือการทำสัญญา) การเป็นสมาชิกคลับ จดหมายลูกโซ่หรือจดหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบพีระมิด สื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใด ๆ หรือการชักชวนอื่นใดของผู้ใช้รายอื่นให้ใช้สินค้าหรือบริการ ยกเว้นในพื้นที่ (เช่น กระดานข่าวที่แบ่งตามประเภท) ที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง คุณตกลงว่าการจ้างงานหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ
ที่คุณสร้างหรือพยายามสร้างกับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างที่คุณติดต่อผ่านส่วนต่าง ๆ ของบริการที่อาจกำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์นั้นจะเป็นระหว่างคุณกับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างนั้นแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่กับเรา ห้ามไม่ให้คุณคัดลอกหรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือข้อมูลติดต่อทางธุรกิจเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลง รับรอง และรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณโพสต์นั้นไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) หรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะปฏิเสธและหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่บริษัทเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิ์ในสิทธิบัตร สิทธิ์ในลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการทำงานโดยสวมหน้ากาก สิทธิ์ทางศีลธรรม สิทธิ์ในการเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ค่าความนิยม สิทธิ์ในความลับทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตามที่อาจมีอยู่ในขณะนี้หรือเกิดขึ้นในอนาคต และดังนั้นจึงรวมถึง แอปพลิเคชันทั้งหมดและการลงทะเบียน การต่ออายุและการขยายเวลาดังกล่าวภายใต้กฎหมายของรัฐ จังหวัด ประเทศ ดินแดน หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

คุณยืนยัน รับรอง และรับประกันสิ่งต่อไปนี้โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ:

ก. คุณได้รับความยินยอมจากบุคคลธรรมดาทุกคนที่สามารถระบุตัวตนได้ในเนื้อหาของผู้ใช้ให้ใช้ชื่อหรือภาพเหมือนของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ผ่านการพิจารณาโดยบริการและข้อตกลงนี้ และบุคคลดังกล่าวทุกคนได้ปลดเปลื้องคุณจากความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว

ข. เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณและการใช้งานของบริษัทตามที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้และบริการจะไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกโพสต์หรือส่งผ่านบริการ เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณและผลที่ตามมาจากการโพสต์หรือเผยแพร่เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณยอมรับว่าเราเป็นเพียงตัวกลางในการแจกจ่ายและเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณทางออนไลน์ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจพบกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง
น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณ และคุณยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณกล่าวหาว่าเกิดจากเนื้อหาของผู้ใช้

4. การให้สิทธิ์อนุญาตเกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้

การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ บนบริการแสดงว่าคุณให้สิทธิ์โดยชัดแจ้ง และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการให้สิทธิ์อนุญาตแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถอนุญาตช่วงได้ (รวมถึงผ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงหลายระดับ) โอนได้ เป็นถาวร เพิกถอนไม่ได้ ไม่ผูกขาด อนุญาตในการใช้ทั่วโลก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แสดงรายการข้อมูลเกี่ยวกับ แก้ไข แปล แจกจ่าย เผยแพร่ ดำเนินการต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ และสร้างผลงานลอกเลียนแบบของเนื้อหาของผู้ใช้นั้นทั้งหมดและชื่อ เสียง และหรือภาพเหมือนของคุณที่มีอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน และในรูปแบบ สื่อหรือเทคโนโลยีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้แก่บริษัทเพื่อการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการและเพื่อการค้า การตลาด การโฆษณา และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของเรา

5. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มือถือ

. ซอฟต์แวร์มือถือ

เราจัดทำซอฟต์แวร์และหรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์มือถือ (“ซอฟต์แวร์
มือถือ”) เป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณต้องมีอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์มือถือจึงจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์มือถือได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์มือถือจะเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือของคุณ บริษัทขอมอบสิทธิ์อนุญาตแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ และเพิกถอนได้เพื่อใช้สำเนารหัสที่แปลแล้วของซอฟต์แวร์มือถือสำหรับบัญชีบริษัทหนึ่งบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ โดยไม่จำกัดข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณที่พบใน “กฎการบริการ” ด้านบน ซึ่งใช้กับซอฟต์แวร์มือถือด้วย คุณจะต้องไม่: (i) แก้ไข ถอดแยก แปลกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์มือถือ เว้นแต่ในขอบเขตที่มีกฎหมายห้ามข้อจำกัดดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง (ii) เช่า เช่าซื้อ ให้ยืม ขายต่อ อนุญาตช่วง แจกจ่ายหรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์มือถือไปยังบุคคลภายนอกใด ๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์มือถือเพื่อให้บริการแบ่งปันเวลาหรือบริการที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลภายนอกใด ๆ (iii) ทำสำเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์มือถือ (iv) ลบ หลบเลี่ยง ปิดใช้งาน สร้างความเสียหายหรือรบกวนคุณลักษณะ
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของซอฟต์แวร์มือถือ คุณลักษณะที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้งานหรือการคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านซอฟต์แวร์มือถือ หรือคุณลักษณะที่บังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้งานซอฟต์แวร์มือถือ หรือ (v) ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ในซอฟต์แวร์มือถือ คุณรับทราบว่าบริษัทอาจออกเวอร์ชันอัปเกรดของซอฟต์แวร์มือถือเป็น
ครั้งคราว และอาจอัปเกรดเวอร์ชันซอฟต์แวร์มือถือโดยอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้บนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณยินยอมให้มีการอัปเกรดอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือของคุณ และยอมรับว่าว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะนำไปใช้กับการอัปเกรดดังกล่าวทั้งหมด รหัสของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่อาจรวมอยู่ในซอฟต์แวร์มือถือได้รับการคุ้มครองโดย EULA ของโอเพ่นซอร์สหรือใบอนุญาตของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งอนุญาตให้ใช้รหัสดังกล่าว การให้สิทธิ์อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่การขายซอฟต์แวร์มือถือหรือสำเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว และบริษัทหรือหุ้นส่วนหรือซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์มือถือ (และสำเนาใด ๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว) ความพยายามใด ๆ ของคุณในการโอนสิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นจะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ หากคุณได้รับซอฟต์แวร์มือถือในนามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้ การใช้ การทำซ้ำ หรือการเปิดเผยซอฟต์แวร์มือถือโดยรัฐบาลสหรัฐฯ
อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้และตามที่ระบุไว้ใน DFARS 227.7202-1(a) และ 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 หรือ FAR 52.227-14 (ALT III) ตามการใช้บังคับ ซอฟต์แวร์มือถือมีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกา และอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซอฟต์แวร์มือถือไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกต่อไปยังบางประเทศหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ถูกห้ามไม่ให้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์มือถืออาจอยู่ภายใต้กฎหมายนำเข้าและส่งออกของประเทศอื่น ๆ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่างประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์มือถือและบริการของบริษัท รวมถึงกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่

. ซอฟต์แวร์มือถือจาก Apple App Store

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับซอฟต์แวร์มือถือใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Apple App Store (“ซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple”): คุณรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ Apple, Inc. (“Apple“) และ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาที่มาจาก Apple การใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ App Store ในปัจจุบัน คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ไม่เป็นไปตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแจ้งให้ Apple ทราบ และ Apple จะคืนเงินค่าซื้อซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ให้กับคุณตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Apple จะไม่มีข้อผูกมัดในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple และการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามการรับประกันใด ๆ อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แต่เพียงผู้เดียว

คุณรับทราบว่า Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการข้อเรียกร้องใด ๆ ของคุณหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple หรือการครอบครองและหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (ii) การเรียกร้องใด ๆ ว่าซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ และ (iii) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายกัน และการเรียกร้องดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับบริษัทในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เท่านั้น คุณรับทราบว่า ในกรณีที่มีการเรียกร้องจากบุคคลภายนอกว่าซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple หรือการครอบครองและการใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ของคุณนั้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก บริษัทจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสอบสวน แก้ต่าง ระงับคดี และถอนการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ดังกล่าวตามขอบเขตที่กำหนดโดยข้อตกลงนี้ และ Apple จะไม่มีความรับผิดใด ๆ คุณและบริษัทรับทราบและตกลงว่า Apple และบริษัทสาขาของ Apple เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อตกลงนี้ตามที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple ของคุณ ดังนั้น เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตของคุณสำหรับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Apple กับคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก

. ซอฟต์แวร์มือถือจาก Google Play Store

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับซอฟต์แวร์มือถือใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Google Play Store (“ซอฟต์แวร์ที่มาจาก Google“): (i) คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่กับ Google, Inc. (“Google“) (ii) การใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจาก Google ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play Store ในปัจจุบันในขณะนั้น (iii) Google เป็นเพียงผู้ให้บริการ Google Play Store ที่คุณได้รับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Google (iv) บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Google และ Apple จะไม่มีความรับผิดใด ๆ (v) Google ไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดต่อคุณในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Google หรือข้อตกลง และ (vi) คุณรับทราบและตกลงว่า Google เป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่มาจาก Google ของบริษัท

6. การสื่อสารของเรากับคุณ

. การสื่อสารทางอีเมล

การให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่บริษัทแสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้ที่อยู่อีเมลดังกล่าวเพื่อส่งประกาศเกี่ยวกับบริการ รวมถึงประกาศใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดแทนการสื่อสารทางไปรษณีย์ เรายังอาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งข้อความอื่น ๆ ถึงคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของบริการและข้อเสนอพิเศษ หากคุณไม่ต้องการรับข้อความส่งเสริมการขายทางอีเมล คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลได้โดยยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางอีเมลดังกล่าวจากบริษัท การเลือกไม่รับอีเมลอาจทำให้คุณไม่ได้รับข้อความอีเมลเกี่ยวกับการอัปเดต การปรับปรุง หรือข้อเสนอต่าง ๆ

. การส่ง SMS/ข้อความ

เราอาจเสนอตัวเลือกให้คุณรับ SMS/ข้อความที่จะส่งเป็นประจำ เช่น ข้อความจากสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนของคุณ (“Family” หรือ “Circle” ของคุณ) หรือการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการติดตามตรวจสอบของบริการ (“โปรแกรมการส่งข้อความ“) นอกจากนี้ เรายังอาจส่ง SMS/ข้อความในกรณีฉุกเฉิน เช่น การตรวจพบการชนกันที่รุนแรงของยานยนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิก Circle ของคุณ หรือหากคุณอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของผู้ใช้ การยินยอมเข้าร่วมโปรแกรมส่งข้อความแสดงว่าคุณตกลงที่จะรับ SMS/ข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณที่ให้ไว้ คุณรับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณที่ให้ไว้เป็นหมายเลขจริงและถูกต้อง และคุณได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่กำหนดเพื่อรับข้อความดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงว่าข้อความอาจถูกส่งโดยใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ มีการใช้อัตราข้อความและข้อมูลมาตรฐาน และความถี่ของข้อความอาจแตกต่างกันไป โปรแกรมการส่งข้อความอาจไม่สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการบางรายหรือไม่เข้ากันกับโทรศัพท์มือถือบางรุ่น และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ ที่ล่าช้าหรือไม่ได้ส่ง เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งหรือรับข้อความ และสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการส่งข้อความได้ทุกเมื่อ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อความ ให้พิมพ์คำว่า “HELP” เพื่อตอบกลับข้อความใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านโปรแกรมรับส่งข้อความ หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อความนเวลาใดก็ตาม ให้พิมพ์คำว่า “STOP” เพื่อตอบกลับข้อความใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านโปรแกรมรับส่งข้อความ คุณยินยอมว่าการปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวเพื่อยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทาง SMS/ข้อความอาจทำให้คุณได้รับข้อความสุดท้ายเพื่อยืนยันคำขอของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถยกเลิกการสมัคร (หรือสมัครใหม่หลังจากยกเลิกการสมัครแล้ว) หรือรับความช่วยเหลือโดยส่งอีเมลถึงเราที่ support@life360.com โปรดทราบว่าหากคุณเลือกไม่รับข้อความแจ้งเตือน เราอาจไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อสื่อสารข้อความสำคัญเกี่ยวกับบริการหรือสมาชิก Circle ของคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชี เราจะพยายามติดต่อคุณด้วยวิธีอื่น เช่น ผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชหรืออีเมล

7. กรรมสิทธิ์ของเรา

นอกจากเนื้อหาของผู้ใช้แล้ว บริการและวัสดุทั้งหมด บริการ และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหรือถ่ายโอนในบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปภาพ ข้อความ กราฟิก ภาพประกอบ โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ เพลง เนื้อหา รายงาน คุณลักษณะ การทำงาน การออกแบบ การนำเสนอ การวิเคราะห์ และข้อมูลที่สร้างขึ้น รวบรวม หรือส่งผ่านบริการหรือซอฟต์แวร์มือถือ “รูปลักษณ์และความรู้สึก” ของบริการ และเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นของผู้ใช้รายอื่น (“เนื้อหาของบริษัท“) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทและผู้ออกใบอนุญาตของเราแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงผู้ใช้รายอื่นที่โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ในบริการ) ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือว่าเป็นการสร้างใบอนุญาตภายในหรือภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว และคุณตกลงที่จะไม่ขาย ให้อนุญาต ให้เช่า ดัดแปลง แจกจ่าย คัดลอก ทำซ้ำ ส่ง แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ต่อสาธารณะ เผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไข หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาของบริษัท เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ห้ามใช้เนื้อหาของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้โดยเด็ดขาด

คุณอาจเลือกหรือเราอาจเชิญคุณให้ส่งความคิดเห็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา (“แนวคิด“) การส่งแนวคิดใด ๆ แสดงว่าคุณยินยอมว่าการเปิดเผยข้อมูลของคุณนั้นไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ไม่ได้ร้องขอและไม่มีข้อจำกัด และจะไม่ทำให้บริษัทอยู่ภายใต้ความไว้วางใจหรือข้อผูกมัดอื่น ๆ และเรามีอิสระที่จะใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ แก่คุณ และหรือเพื่อเปิดเผยแนวคิดบนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับหรือต่อใครก็ตาม คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าการยอมรับการส่งของคุณจะไม่ทำให้บริษัทสละสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้แนวคิดที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องที่บริษัทได้ทราบก่อนหน้านี้ หรือแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยพนักงานของเรา หรือแนวคิดที่ได้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คุณ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการทบทวน พิจารณา หรือดำเนินการตามแนวคิดใด ๆ คุณตกลง รับรอง และรับประกันว่าแนวคิดใด ๆ ที่คุณส่งไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไม่ว่าประเภทใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว

8. คุณลักษณะของบริการ

บริการประกอบด้วยคุณลักษณะจำนวนหนึ่งซึ่งอาจมีหรือไม่มีให้คุณใช้ โดยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่คุณเลือก และชำระเงินหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานในกรณีที่จำเป็น คุณลักษณะบางอย่างของบริการกำหนดให้ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์มือถือบนอุปกรณ์ที่ใช้คุณลักษณะนี้ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานในประเทศของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

. คุณลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลตำแหน่งและเหตุการณ์การขับขี่

คุณลักษณะบางอย่างของบริการได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งเกี่ยวกับคุณและบุคคลอื่นที่ใช้บริการและเพื่อตรวจจับและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ ในการเข้าถึงและใช้คุณสมบัติเหล่านี้ บริการจะรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวจากอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลตำแหน่ง คำนวณและตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่และเหตุการณ์การขับขี่ (เช่น การเร่งความเร็ว การเบรกอย่างแรง การขับขี่โดยเสียสมาธิ การชน ประวัติตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำและการเคลื่อนไหวของยานยนต์) ให้บริการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน รวบรวมรายงาน และจัดหาหรืออำนวยความสะดวกให้กับคุณลักษณะและการใช้งานของบริการ ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเมื่อคุณอยู่ในยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ขับขี่ด้วยตัวเองก็ตาม หากคุณไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ขับขี่ให้รวบรวมข้อมูลนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง คุณลักษณะเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่และการรายงานและการตรวจจับการชน การใช้บริการระบุตำแหน่ง พฤติกรรมของผู้ขับขี่ และคุณสมบัติการตรวจจับในยานยนต์ หมายความว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นผู้ขับขี่หรือได้รับความยินยอมจากผู้ขับขี่เพื่อให้บริษัทรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่ง การเคลื่อนไหว และพฤติกรรมการขับขี่จากอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้บริการและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์มือถือที่เกี่ยวข้องลงในอุปกรณ์ที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลการเคลื่อนไหว และจำเป็นต้องให้อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวจากสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์มือถือเพื่อให้คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณลักษณะเหล่านี้อาจทำงานไม่ถูกต้องหากการอนุญาตและการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง ข้อมูลทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวไม่ได้รับการกำหนดค่าหรือเปิดใช้งานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณลักษณะเหล่านี้อาจไม่ทำงานด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น หากอุปกรณ์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์มือถือไม่ได้เปิดอยู่และไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการไร้สาย (เช่น จะไม่ทำงานหากโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-fi) หากบริการระบุตำแหน่งปิดอยู่ หากไม่ได้ใช้บริการหรือถูกบล็อกบนอุปกรณ์ หากคุณกำลังโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ และด้วยเหตุผลอื่น ๆ โปรดดูข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Life 360 Family Safety Assist และการตั้งค่าแอปของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้คุณลักษณะเหล่านี้

ขณะนี้คุณลักษณะข้อมูลตำแหน่งและเหตุการณ์การขับขี่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ยกเว้น Yukon, Nunavut และ Northwest Territories) เท่านั้น

. Family Safety Assist

บริการ Life360 Family Safety Assist มอบคุณลักษณะและบริการที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินและความปลอดภัยต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ เช่น การตรวจจับการชนและบริการเรียกรถพยาบาลในเหตุฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน รายงานและการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่ และบริการอื่น ๆ บริการ Family Safety Assist Service นำเสนอคุณลักษณะและบริการขั้นพื้นฐานบางอย่างแก่ผู้ใช้ Life360 ทุกคน (“คุณลักษณะขั้นพื้นฐาน“) ในขณะที่คุณลักษณะและบริการอื่น ๆ มีให้สำหรับผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่ระดับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามระดับแผนการเป็นสมาชิกของคุณ (“บริการสมัครสมาชิก“) คู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก
(“ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก“) เป็นผู้นำเสนอคุณลักษณะและบริการ Family Safety Assist บางอย่าง คุณอาจต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อใช้บริการจากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของผู้ให้บริการบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอก การใช้งาน Family Safety Assist Service อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของ Life360 Family Safety Assist

ขณะนี้คุณลักษณะ Family Safety Assist มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ยกเว้น Yukon, Nunavut และ Northwest Territories) เท่านั้น

. Google Action

Life360 Action บน Google (“Action”) เป็นคุณลักษณะแบบสั่งการด้วยเสียงที่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชี Life360 และ Family Circle บนสมาร์ทโฟน (ผ่านแอป Google Assistant) ลำโพงอัจฉริยะ (เช่น Google Home และ Google Mini) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ Google Assistant ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Assistant ได้ (เช่น Google Home) เพื่อสื่อสารกับ Life360 ด้วยเสียง เช่น ถามตำแหน่งของสมาชิกใน Family Circle ของคุณ

หากต้องการใช้ Action คุณจะต้องพูดคำสั่งและคำถามกับ Assistant ด้วยเสียงที่ดังชัดเจน และคุณจะได้รับคำตอบบนหน้าจอของอุปกรณ์และหรือผ่านการตอบกลับด้วยเสียง ตัวอย่างเช่น คำถามว่า “ครอบครัวของฉันอยู่ที่ไหน” จะให้คำตอบที่ระบุชื่อ ตำแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสมาชิกใน Family Circle ของคุณบนอุปกรณ์ใด ๆ ของคุณที่เปิดใช้งาน Life360 Action
โดย Life360 จะถือว่าการสื่อสารใด ๆ ถึง Life360 ผ่าน Google Assistant เป็นการสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากคุณ และการสื่อสารใด ๆ จาก Life360 ผ่าน Google Assistant
เพื่อตอบสนองต่อคำขอที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Assistant จะถือว่าเป็นการสื่อสาร
ถึงคุณ การคุณเปิดใช้งาน Life360 Action บนอุปกรณ์ Google Assistant หมายความว่าคุณกำลังอนุญาตให้ Life360 ให้ข้อมูลกับอุปกรณ์ คุณต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งเสียงทั้งหมดและข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผ่านการใช้ Action รวมถึงในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อวิธีการใช้ Action และการโต้ตอบทั้งหมดกับ Life360 ผ่าน Action โดยมีความเป็นไปได้ที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณจะสามารถโต้ตอบกับ Life360 ผ่านการดำเนินการบนอุปกรณ์ของคุณ หรืออาจมีคนได้ยินว่าคุณโต้ตอบกับ Life360 ผ่านการดำเนินการ และเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของสมาชิก Family Circle ของคุณได้ คุณควรตระหนักถึงสิ่งรอบข้างและพิจารณาใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่อาจมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจับคู่เสียง PIN หรือรหัสผ่าน เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบัญชี Life360 และข้อมูลของสมาชิก Circle ของคุณ เราอาจแจ้งเตือนให้สมาชิก Circle ของคุณทราบหากคุณเปิดใช้งาน Action

Google Assistant เป็นบริการของ Google และดำเนินการบนระบบของ Google การใช้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Google Assistant ซึ่งคุณอาจใช้ Action ได้นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google และนโยบายส่วนบุคคลของ Google โดยมีความเป็นไปได้ที่ Google Assistant (และอุปกรณ์ Google Assistant ติดตั้งอยู่) และหรือ Google จะบันทึกการโต้ตอบของคุณกับ Action หรือกับ Google Assistant การใช้ Action หมายความว่าคุณยินยอมให้ข้อมูลที่มีอยู่ในการโต้ตอบของคุณกับ Life360 Action สามารถแบ่งปันกับ Google โปรดตรวจสอบข้อตกลงของ Google Assistant กับ Google และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ Google ปฏิบัติต่อการโต้ตอบเหล่านี้ Life360 ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ Google และไม่เป็นภาคีหรือมีความรับผิดชอบต่อข้อตกลงของคุณกับ Google หรือผลิตภัณฑ์และบริการของ Google Life360 จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของ Google Assistant หรืออุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Assistant หรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน Action มีความเป็นไปได้ที่การใช้งาน Action ของคุณอาจถูกขัดจังหวะและหรือส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น การไม่สามารถจดจำเสียงและความเข้าใจคำสั่งเสียงผิด หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่าน Action โปรดเข้าถึงบัญชี Life360 ของคุณผ่านแอปมือถือ Life360

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ Life360 Action บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Google Assistant หากสมาชิกคนใดใน Circle ของคุณเปิดใช้งาน Life360 Action บนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Assistant ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงตำแหน่งอาจพร้อมใช้งานสำหรับ Google และ
ต่อบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่สมาชิกใน Circle ของคุณเปิดใช้งาน Life360 Action คุณสามารถยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลนี้ได้โดยขอให้สมาชิก Circle ยกเลิกการเชื่อมโยง Action กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Assistant ทั้งหมด หรือโดยการออกจาก Circle 

Life360 Action อาจไม่พร้อมให้บริการในบางเขตอำนาจศาล Life360 อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการ Action หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ Action ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขณะนี้บริการ Google Assistant มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

. Digital Safety

บริการ Life360 Digital Safety มอบคุณสมบัติมากมายให้กับคุณ เช่น การแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูล การปกป้องตัวตนและการกู้คืนข้อมูล และการตรวจสอบเครดิต โดยเราได้ร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการเหล่านี้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรของเราเพื่อให้บริการเหล่านี้แก่คุณ

หากคุณเป็นสมาชิกของ Life360 Circle คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกใช้การป้องกัน ID และการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลสำหรับตัวคุณเองและทั้ง Circle ของคุณ ในกรณีดังกล่าว สมาชิกทุกคนของ Circle จะมองเห็นการป้องกัน ID และการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลสำหรับสมาชิกทุกคนของ Circle เดียวกัน ทั้งนี้ สมาชิกของ Circle สามารถเลือกไม่รับการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลหรือการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวได้ทุกเมื่อโดยไปที่การตั้งค่าของตนเองแล้วเลือก “Digital Safety” ในกรณีดังกล่าว เมื่อคุณเลือกไม่ใช้การป้องกัน ID หรือการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูล คุณจะไม่ได้รับบริการเหล่านั้นอีกต่อไป และจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ Circle ของคุณอีกต่อไป 

ขณะนี้บริการ Life360 Digital Safety มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

. การเชื่อมโยงบัญชี Tile

Tile, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Life360 สร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อซึ่งให้ความอุ่นใจด้วยการช่วยคุณติดตามรายการที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด บริการ Tile จะช่วยให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Tile และอุปกรณ์ของพันธมิตรของ Tile (เรียกรวมกันว่า “อุปกรณ์ Tile”)
ระบุตำแหน่งโดยใช้แอปมือถือ Tile คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tile ได้ที่ Tile.com ขณะนี้ Life360 มีความยินดีที่จะช่วยให้ลูกค้า Tile สามารถระบุตำแหน่งอุปกรณ์ Tile ของตนภายในแอป Life360 ได้เช่นกัน โดยคุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Tile กับบัญชี Life360 ของคุณได้ การเลือกเชื่อมโยงบัญชีเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถดูและติดตามอุปกรณ์ Tile ของคุณภายในแผนที่ที่แสดงในแอป Life360 และจะอนุญาตให้สมาชิก Circle ของคุณ (ถ้ามี) สามารถดูและติดตามอุปกรณ์ Tile เหล่านั้นได้เช่นกัน เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีดังกล่าว การใช้บริการ Life360 และข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับอุปกรณ์ Tile ของคุณจะถูกแบ่งปันกับ Life360 และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Life360 ตามลำดับ ไม่ว่าจะมีการกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Life360 และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะไม่มีการขายหรือทำการค้าตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Tile ของคุณ ไม่ว่าจะในแอปมือถือ Tile หรือ Life360 แม้จะอยู่ในรูปแบบรวมก็ตาม โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์ Tile ที่แม้จะเชื่อมโยงกับบัญชี Life360 ของคุณ จะยังคงอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการให้บริการ Tile และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tile

9. นโยบายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและคุณลักษณะของบริการ

ส่วนนี้ประกอบด้วยนโยบายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและคุณลักษณะของบริการ รวมถึงข้อมูลความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ นโยบายการเรียกเก็บเงิน และการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

. ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์

บริการนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ติดกัน อลาสก้า ฮาวาย ที่อยู่ติดกัน และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริการบางอย่างมีให้บริการในแคนาดา คุณลักษณะบางอย่างของบริการอาจไม่ทำงานในพื้นที่นอกพื้นที่ครอบคลุมบริการไร้สายสำหรับโทรศัพท์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์มือถือ

. นโยบายการเรียกเก็บเงิน

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการสมัครสมาชิก แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและการชำระเงิน และเราอาจอัปเดตข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว บริษัทอาจเพิ่มคุณลักษณะใหม่โดยมีค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หรือแก้ไขค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินสำหรับบริการที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับการข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาหรือการชำระเงินของเราจะมีผลในรอบการเรียกเก็บหลังจากที่มีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

. ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาหรือการชำระเงิน

i. ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือการเข้าถึงล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการเข้าถึงทั้งหมดสำหรับบริการสมัครสมาชิกจะต้องชำระล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกเก็บเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บโดยบริษัทตามข้อตกลงนี้ (เช่น บัญชีที่เบิกเงินเกิน การใช้เกินวงเงินบัตรเครดิต เป็นต้น) การระบุหมายเลขบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นที่มีคุณลักษณะด้านการให้สิทธิ์ล่วงหน้า (เช่น บัญชี PayPal บางบัญชี หรือการชำระเงินในแอป เช่น วิธีการจากบุคคลภายนอก เช่น Apple หรือ Google) หมายความว่าคุณอนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่มีสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงภาษี จนกว่าบัญชีของคุณจะปิดและการสมัครของคุณจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนบัญชีที่อาจถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินหรือวิธีการระบุตัวตนอื่น ๆ ต่อผู้ใช้หนึ่งราย

ii. บัญชีแบบสมัครสมาชิกอาจมีช่วงทดลองใช้

คุณอาจได้รับช่วงทดลองใช้เบื้องต้นหลังจากลงทะเบียนสมัครสมาชิกแบบชำระเงินครั้งแรก บริการของการสมัครสมาชิกบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในระหว่างการทดลองใช้ฟรีโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อระหว่างการทดลองใช้ คุณสามารถเปลี่ยนประเภทบัญชีได้ทุกเมื่อที่ต้องการ (ก่อนหรือหลังช่วงทดลองใช้) คุณจะได้รับการทดลองใช้ที่จำกัดหนึ่งครั้งต่อคน (บัตรเครดิตหรือวิธีชำระเงินหรือระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำกัน) สำหรับระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน หากคุณไม่ยกเลิกบัญชีของคุณระหว่างการทดลองใช้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามประเภทบัญชีที่คุณเลือกระหว่างการลงทะเบียน ในการยกเลิกบริการสมัครสมาชิก ให้ส่งอีเมลไปที่ support@life360.com ได้ทุกเมื่อ

iii. วิธีการชำระเงิน

บริษัทรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ออกโดย VISA MasterCard American Express และ Discover บริษัทยังยอมรับการชำระเงินผ่านทางแอป เช่นการชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม อาทิ Apple หรือ Google บริษัทกำหนดให้คุณต้องระบุรหัสความปลอดภัยสำหรับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้บัตรของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสรักษาความปลอดภัยคือตัวเลขสามหรือสี่หลักเฉพาะสำหรับบัตรของคุณ ซึ่งอาจพิมพ์อยู่บนหน้าบัตรของคุณเหนือหมายเลขบัญชีที่มีลายนูน (หากเป็นบัตร American Express) หรือที่ด้านหลังบัตรของคุณที่ช่องเซ็นชื่อ (หากเป็น Visa หรือ MasterCard) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรที่คุณให้ไว้ (เช่น บัตรเครดิตหมดอายุ) บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณจะมีระยะเวลาผ่อนผันสิบสี่ (14) วัน ในการอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณ หากไม่มีการอัปเดตบัญชีภายในระยะเวลาผ่อนผันสิบสี่ (14) วัน บริษัทจะยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ

iv. การเปลี่ยนแปลงด้านราคา

ราคาสำหรับบริการสมัครสมาชิกอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณมีบริการสมัครสมาชิกอยู่ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางบริการหรือทางอีเมลถึงคุณตามแต่บริษัทจะเลือกหรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
การใช้บริการสมัครสมาชิกต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงราคามีผลบังคับใช้หมายความว่าคุณตกลงที่จะชำระเงินตามจำนวนที่เปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับราคาใหม่ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ “ยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือปิดบัญชีของคุณ” ด้านล่าง คุณ (และไม่ใช่บริษัท) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริการ เช่น รถพยาบาลและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินอื่น ๆ

. ไม่มีการคืนเงิน

คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินสำหรับช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการสมัครสมาชิก ใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใด ๆ สำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ หรือสิ่งอื่นใด เว้นแต่จะมีข้อห้ามระบุไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อยกเลิกบริการสมัครสมาชิกใด ๆ การสมัครสมาชิกของคุณจะใช้ได้จนถึงเวลาสิ้นสุดของรอบชำระเงินปัจจุบันของคุณ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน หากคุณ ซื้อการสมัครสมาชิกรายปีและยกเลิกภายในสองเดือนในปีนั้น คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับส่วนที่เหลือของปี แต่จะสามารถใช้บริการสมัครสมาชิกเป็นเวลาสิบเดือนที่เหลือซึ่งคุณได้ชำระเงินไปแล้วแทน

. ข้อมูลการชำระเงินเกี่ยวกับภาษี

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้โดยเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการทำธุรกรรมหรือการโต้ตอบธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ กับบริการจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ของคุณที่ใช้เชื่อมโยงกับการซื้อหรือธุรกรรม หรือการโต้ตอบธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ กับบริการในราคาที่มีผลเมื่อการเรียกเก็บเงินดังกล่าวเกิดขึ้น คุณจะต้องชำระภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อ ธุรกรรม หรือการโต้ตอบธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ดังกล่าว

. การใช้แบตเตอรี

การใช้บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์มือถืออาจใช้พลังงานจำนวนมากจากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ใด ๆ ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์มือถือ คุณอาจต้องการจำกัดการใช้บริการเหล่านี้หรือบริการอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของคุณในช่วงเวลาที่จำเป็น (เช่น คุณอาจต้องการปิดคุณลักษณะบางอย่างของบริการเมื่อคุณไม่ได้ขับรถ หรือคุณอาจต้องการปิดแอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ ขณะขับรถ) หรือหากเป็นไปได้ คุณอาจต้องการให้โทรศัพท์เสียบปลั๊กอยู่กับแหล่งพลังงานอยู่ตลอดเวลา

10. ยกเลิกบริการสมัครสมาชิกหรือปิดบัญชีของคุณ

คุณสามารถยกเลิกบริการสมัครสมาชิกหรือปิดบัญชีของคุณหรือปิดบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ
ในการยกเลิกบริการสมัครสมาชิกหรือปิดบัญชีของคุณ ให้ส่งอีเมลไปที่ support@life360.com หากคุณส่งอีเมล ให้ใส่ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนด้วย และหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถติดต่อได้ โดยทั่วไปแล้ว การดำเนินการตามคำขอยกเลิกอาจใช้เวลาสูงสุดห้า (5) วันทำการ

11. ไม่มีบริการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ

หากบริการมีการให้ข้อมูลเฉพาะทาง (เช่น ทางการแพทย์หรือกฎหมาย) ข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรดำเนินการใด ๆ โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในบริการเพียงลำพัง คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีใบอนุญาตและหรือมีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

12. ความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ ตำแหน่ง ประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

13. การรักษาความปลอดภัย

บริษัทใส่ใจในความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม
เราไม่สามารถรับประกันได้ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเราจะสามารถป้องกันบุคคล ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ตลอดไป หรือบุคคลภายนอกจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม คุณรับทราบว่าคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

14. ลิงก์ของบุคคลภายนอก

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผู้โฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม การใช้ลิงก์ใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นการพาคุณออกจากบริการของเรา บริษัทไม่รับรองหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองหากเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามจากบริการของเราและคุณเข้าใจว่าข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทไม่มีผลบังคับใช้ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของคุณ คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะปลดเปลื้องบริษัทจากความรับผิดใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ลงโฆษณาที่พบในบริการ รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้า และข้อกำหนดอื่นใด (เช่น การรับประกัน) เป็นเรื่องระหว่างคุณและผู้โฆษณาดังกล่าวเท่านั้น คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ลงโฆษณาดังกล่าว

15. การชดเชย

คุณตกลงที่จะป้องกัน ชดเชย และปกป้องบริษัทและบริษัทสาขา ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ ผู้อนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่น ๆ และพนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ และกรรมการ จากการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ และทั้งหมด ภาระผูกพัน ความสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดจาก: (i) การใช้งานและการเข้าถึงบริการของคุณ รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งหรือรับโดยคุณ (ii) การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณละเมิดข้อเท็จจริงและการรับประกันใด ๆ ในที่นี้ (iii) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (iv) การที่คุณละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ (v) การเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งผ่านบัญชีของคุณ รวมถึงแนวคิดใด ๆ หรือ (vi) การที่บุคคลอื่นเข้าถึงและการใช้บริการด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือรหัสความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จัดสรรไว้ของคุณ

16. ไม่มีการรับประกัน

เขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมทั้งจังหวัดควิเบก (แคนาดา) ไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธ
การรับประกันบางอย่าง ดังนั้น ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบด้านล่างอาจไม่มีผลกับคุณ

บริการนี้มีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการนี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา คุณภาพหรือการไม่ละเมิด ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากบริษัทหรือผ่านบริการนี้จะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และผู้อนุญาตไม่รับประกันโดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นว่า (I) บริการหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้บริการ (เช่น ข้อมูล ข่าวสาร ตำแหน่ง การตรวจจับหรือการรายงานการชน การช่วยเหลือฉุกเฉิน ฯลฯ)
จะมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาดหรือถูกต้อง (II) บริการหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ (III) บริการจะพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ ตามเวลาที่กำหนด ต่อเนื่อง หรือปลอดภัย (IV) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือ (V) บริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือที่ได้รับจากการใช้บริการนี้จะเป็นการดาวน์โหลดด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดดังกล่าวหรือ
การใช้บริการของคุณ

บริษัทไม่รับประกัน รับรอง ให้คำมั่น หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านบริการหรือเว็บไซต์หรือบริการไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ และบริษัทจะไม่เป็นคู่สัญญาหรือใช้วิธีการใด ๆ เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลภายนอก
ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

17. การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท พันธมิตร ตัวแทน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ พนักงาน
ซัพพลายเออร์ หรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เชิงลงโทษ
โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายที่เป็นกรณีตัวอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการนี้ ตามขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บใด ๆ อันเป็นผลมาจากการแฮ็ก การปลอมแปลง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ หรือการใช้บริการหรือบัญชีของคุณหรือข้อมูลที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบสำหรับ (I) ข้อผิดพลาด การละเว้น ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใด ๆ จากบริการหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้บริการ (เช่น ข้อมูล ข่าวสาร ตำแหน่ง การตรวจจับหรือการรายงานการชน
การช่วยเหลือฉุกเฉิน ฯลฯ) (II) การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเรา (III) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (IV) การขัดขวางหรือการยุติการส่งผ่านไปยังหรือจากบริการ (V) ข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งอื่นที่บุคคลภายนอกใด ๆ อาจส่งผ่านไปยังหรือผ่านบริการของเรา (VI) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ
หรืออื่น ๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ (VII) เนื้อหาของผู้ใช้หรือการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาท การโจมตี หรือผิดกฎหมายของบุคคลภายนอก และหรือ (VIII) การกระทำหรือการเพิกเฉยใด ๆ ของบุคคลภายนอก ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทในเครือ ตัวแทน/ผู้รับมอบอำนาจ กรรมการ ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้อนุญาตจะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือผู้ใช้ใด ๆ สำหรับการเรียกร้อง การดำเนินการ ความรับผิด ข้อผูกมัด ความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นจำนวนเงินที่เกินกว่าจำนวนที่คุณชำระให้กับบริษัทภายในหกเดือนก่อนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรับผิด หรือหนึ่งร้อยดอลลาร์ (US $100.00) ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดสูงกว่า

ข้อจำกัดของส่วนความรับผิดนี้มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหาจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือพื้นฐานอื่นใด แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

เขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงควิเบก ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย หรือการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ข้อตกลงนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล การปฏิเสธความรับผิด การยกเว้น และข้อจำกัดความรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่นำไปใช้กับขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามไว้

หากไม่มีข้อห้ามโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการจะถูกระงับ เว้นแต่บริษัทจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่งปีนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าว

บริการนี้ควบคุมและดำเนินการจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา บริษัทไม่รับรองว่าบริการนี้เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นนอกเหนือจากแคนาดา ผู้ที่เข้าถึงหรือใช้บริการจากเขตอำนาจศาลอื่นจะถือว่ากระทำโดยสมัครใจเองและมีความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระเบียบการส่งออกและนำเข้า คุณไม่สามารถใช้บริการได้หากคุณเป็นผู้พำนักในประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตร หรือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกปิดกั้นหรือปฏิเสธ
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เนื้อหาทั้งหมดที่พบในบริการจะถูกส่งไปยังบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

18. กฎหมายที่ใช้บังคับและอนุญาโตตุลาการ

บทบัญญัติที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 18 นี้เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของควิเบก (CQLR c P-40.1) ดังนั้นจึงไม่มีผลกับผู้ใช้ในควิเบก แคนาดา

. กฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณตกลงว่า: (i) บริการนี้จะถือว่ามีฐานอยู่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น และ (ii) บริการจะถือว่าเป็นบริการแบบพาสซีฟที่ไม่ทำให้เขตอำนาจตามบุคคลมีอำนาจเหนือบริษัทไม่ว่าจะเฉพาะเจาะจงหรือทั่วไป ในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากแคลิฟอร์เนีย ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมาย
สารบัญญัติภายในของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน คู่สัญญารับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างรัฐ การอนุญาโตตุลาการ
ใด ๆ ที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (9 U.S.C. §§ 1-16) โดยไม่คำนึงถึงประโยคก่อนหน้าในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติ การบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศได้รับการยกเว้นโดยชัดแจ้ง คุณตกลงที่จะยอมจำนนต่อเขตอำนาจตามบุคคลของศาลรัฐบาลกลางและศาลของรัฐที่ตั้งอยู่ในซานตาคลาราเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย สำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เราสงวนสิทธิ์ในการขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกันอื่น ๆ ในศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อป้องกันการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีภัยคุกคาม การยักยอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของเรา ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการด้านล่าง

. อนุญาโตตุลาการ

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียด เนื่องจากกำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตัดสินข้อพิพาทและจำกัดวิธีการที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากบริษัทได้ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีที่ยากที่จะเกิดขึ้นที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทที่มีกับคุณได้หลังจาก
หกสิบ (60) วัน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้ เราต่างตกลงที่จะแก้ไขข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใด ๆ (ไม่รวมถึงข้อเรียกร้องใด ๆ ของบริษัทสำหรับคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกันอื่น ๆ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือการละเมิดหรือการละเมิดที่ถูกกล่าวหา (เรียกรวมกันว่า “ข้อเรียกร้อง“) โดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันโดยบริการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการในศาล (“JAMS“) ภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบเร่งรัดที่เลือกได้ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับ JAMS ในขณะนั้น ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในเทศมณฑลซานตาคลารา
รัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่คุณและบริษัทจะตกลงเป็นอย่างอื่น โดยแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง การจัดการ และอนุญาโตตุลาการของ JAMS ตามกฎของ JAMS คำชี้ขาดที่อนุญาโตตุลาการให้จะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ ค่าทนายความ
ที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้เชี่ยวชาญและพยานอื่น ๆ และ
การตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลที่มีเขตอำนาจ ไม่มีสิ่งใดในมาตรานี้ ที่จะถือว่าเป็นการขัดขวางบริษัทจากการแสวงหาคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่เท่าเทียมกันจากศาลเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ข้อเรียกร้องทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ความสามารถส่วนบุคคลของคู่สัญญา และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่มีการเรียกร้อง การดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีทั่วไปของทนายความส่วนตัว หรือการดำเนินคดีด้วยตัวแทนอื่น ๆ การสละสิทธิ์นี้ใช้กับอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม และอนุญาโตตุลาการต้องไม่รวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเว้นแต่เราจะ
ตกลงเป็นอย่างอื่น คุณตกลงว่าการเข้าร่วมในข้อตกลงนี้หมายความว่าคุณและบริษัทต่าง
สละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีทั่วไปของทนายความส่วนตัว หรือการดำเนินคดีด้วยตัวแทนอื่น ๆ ในลักษณะใด ๆ

19. ข้อมูลและการร้องเรียน

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ โปรดส่งอีเมลไปที่ support@life360.com หรือโทร (866) 277-2233 โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัยในบางกรณี ดังนั้น คุณไม่ควรใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ในการติดต่อทางอีเมลของคุณกับบริษัท ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียสามารถติดต่อ Complaint Assistance Unit ของ Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs ทางไปรษณีย์ได้ที่ 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 หรือทางโทรศัพท์ที่ (916) 445-1254 หรือ (800) 952 -5210

20. ทั่วไป

. การมอบหมาย

คุณไม่สามารถถ่ายโอนหรือมอบหมายข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิ์และใบอนุญาตใด ๆ ที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้ แต่บริษัทสามารถมอบหมายได้โดยไม่มีข้อจำกัด ความพยายามในการถ่ายโอนหรือการมอบหมายใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ

. ขั้นตอนการแจ้งและการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัทอาจดำเนินการแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าการแจ้งให้ทราบดังกล่าวจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือธุรกิจอื่น ๆ ให้คุณทราบผ่านทางอีเมล ประกาศเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือสำเนาเอกสาร หรือผ่านการโพสต์ประกาศดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชันมือถือของเราตามที่กำหนดโดยบริษัทตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการแจ้งผู้ใช้ของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณสามารถเลือกไม่ใช้วิธีการแจ้งบางอย่างตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการกรองอัตโนมัติใด ๆ ที่คุณหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจนำไปใช้กับการแจ้งทางอีเมลที่เราส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวและไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า (ยกเว้นกรณีที่กฎหมายบังคับใช้กำหนดให้ต้องแจ้งล่วงหน้า) ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ เมื่อเราเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในระดับสาระสำคัญ เราจะอัปเดตวันที่ “แก้ไขล่าสุด” ที่ด้านล่างของหน้านี้ การใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับข้อตกลง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงใด ๆ ในอนาคต โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการ (หรือเข้าถึงต่อไป)

. ข้อตกลงทั้งหมด/การแยกส่วนได้

ข้อตกลงนี้ รวมถึงการแก้ไขใด ๆ และข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณอาจทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการ (รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดที่อ้างอิงในที่นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา)
จะถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับบริการทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัท หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาว่ามีข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ที่ไม่ถูกต้อง ความไม่ถูกต้องของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

. ไม่มีการสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่น ๆ และการที่บริษัทไม่ยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

. การติดต่อ

โปรดติดต่อเราที่ admin@life360.com หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2022

. ภาษา

คุณและบริษัทต่างร้องขออย่างชัดแจ้งและกำหนดให้จัดทำข้อตกลงนี้และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ