Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với Life360.com, trang web và dịch vụ trực tuyến của Life360, Inc. (“Công ty” hoặc “chúng tôi”). Trang này giải thích các điều khoản mà bạn có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến và/hoặc di động, trang web và phần mềm của chúng tôi được cung cấp ở hoặc liên quan đến dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (bao gồm việc thi thoảng tải xuống bất kỳ ứng dụng di động nào mà chúng tôi có thể cung cấp), bạn thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc của Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận”) và việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn như được quy định trong Chính sách Bảo mật của Life360, cho dù bạn có phải là người dùng đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi hay không. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (“Người dùng”).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN HIỂU TỪNG ĐIỀU KHOẢN, VÌ THỎA THUẬN NÀY CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN, BIỆN PHÁP VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA BẠN, BAO GỒM NHIỀU GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ KHÁC NHAU VỀ TIỀN BỒI THƯỜNG BẠN CÓ THỂ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI VÀ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI. THỎA THUẬN NÀY CÓ MỘT ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI BẮT BUỘC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP RẰNG, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM THEO LUẬT HIỆN HÀNH, YÊU CẦU SỬ DỤNG TRỌNG TÀI TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, HƠN LÀ XÉT XỬ TRƯỚC BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC KIỆN TẬP THỂ. 

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN THỂ HIỆN BẠN ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY.

1. Sử dụng Dịch vụ

A. Điều kiện sử dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn có thể lập hợp đồng ràng buộc với Công ty và chỉ tuân thủ Thỏa thuận này cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, tỉnh, liên bang, quốc gia và quốc tế. Bất kỳ ai dưới mười ba (13) tuổi đều bị nghiêm cấm tạo tài khoản cho Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ. Đối với người dùng ở Hàn Quốc, Dịch vụ không khả dụng cho bất kỳ ai dưới 14 tuổi. Bằng cách đồng ý cho trẻ dưới mười ba (13) tuổi sử dụng Dịch vụ, cha mẹ và người giám hộ đồng ý: (i) thực hiện việc giám sát trẻ sử dụng Dịch vụ, bao gồm đảm bảo rằng việc sử dụng đó luôn tuân theo Thỏa thuận này, tất cả các tài liệu có liên quan ở đây cũng như tất cả các luật hiện hành, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với việc trẻ tuân thủ Thỏa thuận này cũng như việc trẻ sử dụng Dịch vụ; (ii) các tuyên bố từ chối trách nhiệm, từ bỏ và giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong Thỏa thuận này thay mặt cho bạn và thay mặt cho trẻ; và (iii) hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường đầy đủ, bảo vệ và không để Công ty và các công ty con, đại lý/cơ quan được ủy quyền, nhà cấp phép, nhà quản lý và các công ty liên kết khác cũng như nhân viên, nhà thầu, đại lý/cơ quan được ủy quyền, cán bộ và giám đốc của họ phải chịu tất cả các khiếu nại, tiền bồi thường, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc khoản nợ và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý) phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ việc trẻ đó sử dụng Dịch vụ hoặc việc trẻ đó không tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các nội dung tham chiếu đến “bạn” hoặc “của bạn” từ (i) đến (vi) trong phần 15 sẽ được coi là đã sửa đổi để bao gồm con bạn hoặc người được giám hộ của bạn, nếu có. Dịch vụ không khả dụng cho bất kỳ Người dùng nào trước đây đã bị chúng tôi loại khỏi Dịch vụ.

B. Quy tắc Dịch vụ

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây: (i) sao chép, phân phối, truyền tải, phân tách, dịch ngược, hiển thị công khai, tái xuất bản hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Dịch vụ trong bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ “quá trình thu thập dữ liệu” tự động hoặc không tự động nào hoặc bằng cách tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ; (ii) xác định hoặc cố gắng xác định bất kỳ mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật nào được Dịch vụ thể hiện hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ hoặc kết hợp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất kỳ chương trình hoặc sản phẩm nào khác; (iii) sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở “rô-bốt”, “trình thu thập dữ liệu”, “trình đọc ngoại tuyến”, v.v., để truy cập Dịch vụ theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu đến máy chủ Công ty hơn mức con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng một khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường; (iv) truyền thư rác, thư dây chuyền hoặc email không mong muốn khác; (v) cố gắng can thiệp, làm tổn hại đến tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ hoạt động truyền tải nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Dịch vụ; (vi) thực hiện bất kỳ hành động nào mà áp đặt hoặc có thể áp đặt theo quyết định riêng của chúng tôi một tải lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi; (vii) tải lên dữ liệu không hợp lệ, vi-rút, sâu máy tính hoặc tác nhân phần mềm khác thông qua Dịch vụ; (viii) thu thập hoặc khai thác bất kỳ thông tin định danh cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Dịch vụ; (ix) sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào; (x) mạo danh người khác hoặc xuyên tạc sự liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức, thực hiện hành vi lừa đảo, che giấu hoặc cố gắng che giấu danh tính của bạn; (xi) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ; (xii) truy cập bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài những nội dung hoặc phương tiện được Dịch vụ cung cấp hoặc ủy quyền; (xiii) bỏ qua các biện pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung trong đó; (xiv) phân phối, cấp phép, chuyển giao hoặc bán, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ Dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ đó; (xv) khuyến khích bất kỳ hành vi nào hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho chúng tôi hoặc Người dùng Dịch vụ hoặc khiến chúng tôi hoặc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý; và (xvi) vi phạm hoặc thúc đẩy hành vi vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của liên bang, tỉnh, địa phương, tiểu bang, nước ngoài hoặc quốc tế, bao gồm mọi luật liên quan đến xuất dữ liệu hoặc phần mềm, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền hợp pháp khác (bao gồm cả quyền công khai và quyền riêng tư của người khác).

C.  Giấy phép Sử dụng Dịch vụ

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, theo đây, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ tự do để sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và được các tính năng của Dịch vụ cho phép. Công ty bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đối với Dịch vụ và Nội dung của Công ty (như được định nghĩa bên dưới). Công ty có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do. 

D. Tài khoản

Các tài khoản mà bạn có thể thiết lập với Dịch vụ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ và chức năng mà chúng tôi có thể thi thoảng thiết lập và duy trì và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của Người dùng khác mà không được phép. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải giữ an toàn cho mật khẩu tài khoản của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu “mạnh” (mật khẩu sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu) cho tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về mọi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn gây ra.

Bạn có thể kiểm soát hồ sơ Người dùng của mình và cách bạn tương tác với Dịch vụ bằng cách thay đổi cài đặt được cung cấp cho bạn.

2. Tính khả dụng của Dịch vụ và Quyền Chấm dứt của Chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Dịch vụ mà không cần thông báo trước; ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc các tính năng của Dịch vụ cho bạn hoặc cho Người dùng nói chung; hoặc tạo giới hạn sử dụng cho Dịch vụ. Nếu chúng tôi thay đổi đáng kể Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất là 30 ngày. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ vĩnh viễn hoặc tạm thời quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ mà không cần thông báo và chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, kể cả là theo quyết định riêng của chúng tôi, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc không có lý do nào cả. Sau khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do nào cả, bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng dữ liệu di động do sử dụng Dịch vụ. Tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn về gói cước, phí và giới hạn tốc độ dữ liệu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với những Người dùng khác. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi các tranh chấp giữa bạn và những Người dùng khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tương tác của bạn với những Người dùng khác hoặc đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của Người dùng.

3. Nội dung Người dùng

Một số khu vực của Dịch vụ cho phép Người dùng đăng nội dung như thông tin hồ sơ, hình ảnh, bình luận, câu hỏi, tin nhắn và nội dung hoặc thông tin khác (bất kỳ nội dung nào mà Người dùng gửi, đăng, hiển thị, tạo hoặc chắc chắn chọn cung cấp trên Dịch vụ đều là ”Nội dung Người dùng”). Nội dung Người dùng không bao gồm thông tin được thu thập từ hoặc về điện thoại hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi khẳng định không có quyền sở hữu đối với Nội dung Người dùng do bạn tạo hoặc gửi. Nội dung Người dùng bạn tạo vẫn là của bạn; tuy nhiên, bằng cách chia sẻ Nội dung Người dùng thông qua Dịch vụ, bạn đồng ý với Cấp Giấy phép Nội dung Người dùng bên dưới và cho phép người khác xem, chỉnh sửa và/hoặc chia sẻ Nội dung Người dùng của bạn theo cài đặt của bạn và Thỏa thuận này. Công ty có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ), theo quyết định riêng của chúng tôi, xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào được chia sẻ qua Dịch vụ.

Bạn đồng ý không đăng hoặc truyền tải Nội dung của Người dùng mà: (i) có thể tạo ra rủi ro gây tổn hại, mất mát, tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, nỗi đau tinh thần, tử vong, tàn tật, biến dạng hoặc bệnh tật về thể chất hoặc tinh thần cho bạn, cho bất kỳ người nào khác hoặc cho bất kỳ động vật nào; (ii) có thể tạo ra rủi ro về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác đối với bất kỳ người hoặc tài sản nào; (iii) tìm cách làm hại hoặc bóc lột trẻ em bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp, yêu cầu cung cấp thông tin định danh cá nhân hoặc cách khác; (iv) có thể cấu thành hoặc góp phần vào tội ác hoặc hành vi sai trái; (v) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà chúng tôi cho là bất hợp pháp, có hại, lạm dụng, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, phỉ báng, vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai, quấy rối, làm nhục người khác (công khai hoặc bằng cách khác), bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu hoặc phản cảm; (vi) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bất hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ thông tin nội bộ theo luật chứng khoán hoặc bí mật thương mại của bên khác); (vii) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; (viii) chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn biết là không chính xác và hiện hành; (ix) vi phạm bất kỳ trường học hoặc chính sách hiện hành nào khác, bao gồm cả những chính sách liên quan đến gian lận hoặc đạo đức; (x) cản trở những Người dùng Dịch vụ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm gián đoạn luồng đối thoại thông thường trong khu vực tương tác của Dịch vụ và xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào được đăng bởi người hoặc tổ chức khác; hoặc (xi) trừ khi được cho phép rõ ràng, đăng hoặc truyền các yêu cầu từ thiện, đơn xin chữ ký, thỏa thuận nhượng quyền thương mại, thỏa thuận phân phối, thỏa thuận đại lý đại diện bán hàng hoặc các cơ hội kinh doanh khác (bao gồm cả lời mời làm việc hoặc thỏa thuận hợp đồng), tư cách thành viên câu lạc bộ, thư dây chuyền hoặc thư từ liên quan đến sơ đồ kim tự tháp, bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi nào hoặc bất kỳ lời mời chào nào khác của Người dùng khác để sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ ngoại trừ ở những khu vực đó (ví dụ: bảng thông báo được phân loại) được chỉ định cho mục đích đó. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc làm hoặc mối quan hệ nào khác mà bạn tạo thành hoặc cố gắng tạo thành với chủ lao động, nhân viên hoặc nhà thầu mà bạn liên hệ thông qua các khu vực của Dịch vụ có thể được chỉ định cho mục đích đó chỉ là giữa bạn và chủ lao động, nhân viên hoặc nhà thầu đó và không phải với chúng tôi. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng thông tin định danh cá nhân hoặc thông tin liên hệ trong công việc về những Người dùng khác mà không có sự cho phép của họ. Bạn đồng ý, tuyên bố và đảm bảo rằng mọi Nội dung Người dùng mà bạn đăng không và sẽ không vi phạm bất kỳ loại quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào (như được định nghĩa bên dưới) hoặc quyền riêng tư. Công ty bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa là bắt buộc, từ chối và/hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà Công ty cho rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, là vi phạm những điều khoản này.

Theo như mục đích của Thỏa thuận này, “Quyền Sở hữu Trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền bằng sáng chế, quyền bản quyền, quyền về thiết kế bố trí mạch tích hợp, quyền đạo đức, quyền công khai, nhãn hiệu, bao bì thương mại và nhãn hiệu dịch vụ, thiện chí, quyền bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác hiện có thể tồn tại hoặc sau này sẽ tồn tại và tất cả các ứng dụng theo đó cũng như đăng ký, gia hạn và mở rộng của chúng, theo luật của bất kỳ tiểu bang, tỉnh, quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực pháp lý nào khác.

Liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn, bạn khẳng định, tuyên bố và đảm bảo những điều sau:

A. Bạn có sự đồng ý của từng và mọi thể nhân có thể định danh trong Nội dung Người dùng để sử dụng tên hoặc chân dung của người đó theo cách mà Dịch vụ và Thỏa thuận này dự tính và mỗi người như vậy miễn cho bạn mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh liên quan để sử dụng như vậy.

B. Nội dung Người dùng của bạn và việc Công ty sử dụng nội dung đó như được quy định trong Thỏa thuận này và Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ và quyền riêng tư nào. Công ty không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn hoặc bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào khác đăng hoặc gửi qua Dịch vụ. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản Nội dung đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò là một kênh thụ động để phân phối và xuất bản trực tuyến Nội dung Người dùng của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung Người dùng không chính xác, phản cảm, không phù hợp với trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn và bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền bồi thường nào mà bạn cho là chúng tôi phải chịu do Nội dung Người dùng.

4. Cấp Giấy phép Nội dung Người dùng

Bằng cách đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào trên Dịch vụ, nghĩa là bạn hoàn toàn cấp cho, đồng thời bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp cho Công ty giấy phép miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại (bao gồm thông qua nhiều bậc cấp giấy phép phụ), có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, trên phạm vi toàn cầu để sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản, liệt kê thông tin liên quan đến, chỉnh sửa, dịch, phân phối, cung cấp, thực hiện công khai, hiển thị công khai và tạo các tác phẩm phái sinh của tất cả Nội dung Người dùng đó cũng như tên, giọng nói và/hoặc chân dung như có trong Nội dung Người dùng của bạn, toàn bộ hoặc một phần và dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ, cho dù hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này, để sử dụng cùng với Dịch vụ và cho mục đích thương mại, tiếp thị, quảng cáo và các mục đích khác.

5. Điều khoản Dành riêng cho Phần mềm Di động

A. Phần mềm Di động

Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi cung cấp phần mềm và/hoặc ứng dụng được thiết kế cho thiết bị di động (“Phần mềm Di động”). Để sử dụng Phần mềm Di động, bạn phải có một thiết bị di động tương thích với Phần mềm Di động. Công ty không đảm bảo rằng Phần mềm Di động sẽ tương thích với thiết bị di động của bạn. Công ty theo đây cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để sử dụng bản sao mã được biên dịch của Phần mềm Di động cho một tài khoản Công ty chỉ do bạn sở hữu, phục vụ mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Không giới hạn các điều cấm chung đối với các hành động của bạn có trong “Quy tắc Dịch vụ” ở trên, cũng áp dụng cho Phần mềm Di động, bạn không được: (i) sửa đổi, phân tách, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật Phần mềm Di động, ngoại trừ trong phạm vi hạn chế như vậy bị pháp luật nghiêm cấm; (ii) thuê, cho thuê, cho mượn, bán lại, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển giao Phần mềm Di động cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Phần mềm Di động để cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian hoặc các dịch vụ tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) tạo bất kỳ bản sao nào của Phần mềm Di động; (iv) xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Phần mềm Di động, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào có thể truy cập thông qua Phần mềm Di động hoặc các tính năng thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Phần mềm Di động; hoặc (v) xóa các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác trên Phần mềm Di động. Bạn công nhận rằng đôi khi Công ty có thể phát hành các phiên bản nâng cấp của Phần mềm Di động và có thể tự động nâng cấp phiên bản Phần mềm Di động mà bạn đang sử dụng trên thiết bị di động của mình theo phương thức điện tử. Bạn đồng ý với việc nâng cấp tự động như vậy trên thiết bị di động của mình và đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả bản nâng cấp đó. Bất kỳ mã của bên thứ ba nào có thể được tích hợp trong Phần mềm Di động đều thuộc phạm vi điều chỉnh của EULA giấy phép nguồn mở hoặc giấy phép bên thứ ba hiện hành, nếu có, cho phép sử dụng mã đó. Việc cấp giấy phép nói trên không có nghĩa là bán Phần mềm Di động hoặc bất kỳ bản sao nào của phần mềm và Công ty hoặc các đối tác hay nhà cung cấp bên thứ ba giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Phần mềm Di động (và bất kỳ bản sao nào của phần mềm). Bất kỳ nỗ lực nào của bạn nhằm chuyển giao bất kỳ quyền, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào dưới đây, trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, đều vô hiệu. Công ty bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng theo Thỏa thuận này. Nếu Phần mềm Di động được mua thay mặt cho Chính phủ Hoa Kỳ, thì điều khoản sau sẽ được áp dụng. Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ Phần mềm Di động phải tuân theo các hạn chế được quy định trong Thỏa thuận này và như được đưa ra trong DFARS 227.7202-1(a) và 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 hoặc FAR 52.227-14 (ALT III), nếu có. Phần mềm Di động có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và tuân theo luật và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ. Phần mềm Di động không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang một số quốc gia hoặc những cá nhân hoặc tổ chức bị cấm nhận xuất khẩu từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, Phần mềm Di động có thể phải tuân theo luật xuất nhập khẩu của các quốc gia khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật của Hoa Kỳ và nước ngoài liên quan đến việc sử dụng Phần mềm Di động và Dịch vụ của Công ty, bao gồm các luật trong khu vực pháp lý nơi bạn cư trú.

B.  Phần mềm Di động từ Apple App Store

Những điều sau đây áp dụng cho bất kỳ Phần mềm Di động nào bạn mua từ Apple App Store (“Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple”): Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thỏa thuận này là chỉ giữa bạn và Công ty, không phải với Apple, Inc. (“Apple”) và rằng Apple không chịu trách nhiệm đối với Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple hoặc nội dung của phần mềm đó. Việc bạn sử dụng Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ hiện hành của App Store. Bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple. Trong trường hợp Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại tiền mua Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple cho bạn; trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple và mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, tiền bồi thường, chi phí hoặc phí tổn có thể quy cho việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ chỉ được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này và bất kỳ luật nào áp dụng cho Công ty với tư cách là nhà cung cấp phần mềm.

Bạn công nhận rằng Apple không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) khiếu nại trách nhiệm pháp lý về sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định hiện hành nào; và (iii) khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự; và tất cả các khiếu nại như vậy chỉ được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này và bất kỳ luật nào áp dụng cho Công ty với tư cách là nhà cung cấp phần mềm. Bạn thừa nhận rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba rằng Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, thì Công ty, chứ không phải Apple, sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc điều tra, biện hộ, xử lý và giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy trong phạm vi mà Thỏa thuận này quy định. Bạn và Công ty công nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba được hưởng lợi từ Thỏa thuận này liên quan đến giấy phép của bạn đối với Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple và rằng, sau khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi Thỏa thuận này liên quan đến giấy phép của bạn về Phần mềm Có nguồn gốc từ Apple đối với bạn với tư cách là đơn vị thụ hưởng bên thứ ba.

C.  Phần mềm Di động từ Google Play Store. 

Những điều sau đây áp dụng cho bất kỳ Phần mềm Di động nào mà bạn mua từ Google Play Store (“Phần mềm Có nguồn gốc từ Google”): (i) bạn công nhận rằng Thỏa thuận chỉ là giữa bạn và Công ty chứ không phải với Google, Inc. (“Google”); (ii) việc bạn sử dụng Phần mềm Có nguồn gốc từ Google phải tuân thủ Điều khoản Dịch vụ hiện hành của Google Play Store của Google; (iii) Google chỉ là nhà cung cấp Google Play Store nơi bạn nhận được Phần mềm Có nguồn gốc từ Google; (iv) Chỉ có Công ty, chứ không phải Google, chịu trách nhiệm hoàn toàn về Phần mềm Có nguồn gốc từ Google của công ty; (v) Google không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn về Phần mềm Có nguồn gốc từ Google hoặc Thỏa thuận; và (vi) bạn công nhận và đồng ý rằng Google chỉ là đơn vị thụ hưởng bên thứ ba đối với Thỏa thuận vì có liên quan đến Phần mềm Có nguồn gốc từ Google của Công ty.

6.  Phương thức liên lạc của Chúng tôi với Bạn

A. Liên lạc qua Email

Khi cung cấp cho Công ty địa chỉ email của bạn, nghĩa là bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng địa chỉ email này để gửi cho bạn các thông báo liên quan đến Dịch vụ, bao gồm bất kỳ thông báo nào theo yêu cầu của pháp luật, thay cho việc liên lạc bằng thư từ đường bưu điện. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo khác, như những thay đổi đối với các tính năng của Dịch vụ và các ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn không muốn nhận các email quảng cáo, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách hủy đăng ký nhận các thông tin gửi đến qua email đó từ Công ty. Việc chọn không tham gia có thể khiến bạn không nhận được email liên quan đến các cập nhật, cải tiến hoặc ưu đãi.

B. Nhắn tin SMS/Văn bản

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn nhận tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản định kỳ, như tin nhắn từ các thành viên trong gia đình hoặc nhóm bạn bè của bạn (“Gia đình” hoặc “Vòng kết nối”) hoặc các cảnh báo liên quan đến tính năng giám sát của Dịch vụ (“Chương trình Nhắn tin Văn bản”). Chúng tôi cũng có thể gửi SMS/tin nhắn văn bản trong trường hợp khẩn cấp, như khi phát hiện một vụ va chạm xe cơ giới nghiêm trọng liên quan đến một thành viên trong Vòng kết nối của bạn hoặc nếu bạn được nêu là người liên hệ khẩn cấp của Người dùng. Bằng việc đồng ý với Chương trình Nhắn tin Văn bản, bạn đồng ý nhận tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản đến số điện thoại di động bạn đã cung cấp. Bạn xác nhận rằng số điện thoại di động của bạn được cung cấp là đúng và chính xác và bạn được phép đăng ký số điện thoại di động được chỉ định để nhận những tin nhắn văn bản đó. Bạn công nhận và đồng ý rằng các tin nhắn văn bản có thể được gửi bằng hệ thống quay số điện thoại tự động, tốc độ dữ liệu và tin nhắn tiêu chuẩn được áp dụng và tần suất của tin nhắn có thể thay đổi. Chương trình Nhắn tin Văn bản có thể không khả dụng ở tất cả các nhà mạng hoặc không tương thích với tất cả các model điện thoại di động và nhà mạng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tin nhắn nào bị gửi chậm hoặc không gửi được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chậm trễ nào khi gửi hoặc nhận tin nhắn văn bản và có thể thay đổi Chương trình Nhắn tin Văn bản bất kỳ lúc nào. Để được trợ giúp về tin nhắn văn bản, trả lời “HELP” cho bất kỳ tin nhắn văn bản nào bạn nhận được thông qua Chương trình Nhắn tin Văn bản. Để hủy đăng ký nhận tin nhắn văn bản bất kỳ lúc nào, trả lời “STOP” cho bất kỳ tin nhắn văn bản nào bạn nhận được thông qua Chương trình Nhắn tin Văn bản. Bạn đồng ý rằng sau khi yêu cầu hủy đăng ký liên lạc qua tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản, bạn có thể nhận được một tin nhắn văn bản cuối cùng xác nhận yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể hủy đăng ký (hoặc sau khi hủy đăng ký, hãy đăng ký lại) hoặc nhận trợ giúp bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@life360.com. Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối nhận cảnh báo có tin nhắn văn bản, chúng tôi không thể liên hệ với bạn khi có tin nhắn quan trọng liên quan đến Dịch vụ hoặc các thành viên Vòng kết nối của bạn. Tuy nhiên, nếu có trường hợp khẩn cấp hoặc câu hỏi về tài khoản, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn theo những cách khác, như thông báo đẩy hoặc email.

7. Quyền Sở hữu của Chúng tôi

Ngoại trừ Nội dung Người dùng của bạn, Dịch vụ và tất cả các tài liệu, các dịch vụ và thông tin trong đó hoặc được truyền qua đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, phần mềm, hình ảnh, văn bản, đồ họa, minh họa, logo, bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, ảnh chụp, âm thanh, video, nhạc, nội dung, báo cáo, tính năng, chức năng, thiết kế, trình bày, phân tích và dữ liệu được tạo, thu thập hoặc truyền qua Dịch vụ hoặc Phần mềm Di động, “giao diện” của Dịch vụ và Nội dung Người dùng thuộc về những Người dùng khác (“Nội dung Công ty”) và tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ liên quan đến nội dung, là tài sản độc quyền của Công ty và bên cấp phép của chúng tôi (bao gồm những Người dùng khác đăng Nội dung Người dùng lên Dịch vụ). Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là tạo ra giấy phép trong hoặc theo bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào như vậy và bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội dung nào của Công ty. Việc sử dụng Nội dung của Công ty cho bất kỳ mục đích nào không được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng đều bị nghiêm cấm.

Bạn có thể chọn hoặc chúng tôi có thể mời bạn gửi nhận xét hoặc ý tưởng về Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn về cách cải thiện Dịch vụ hoặc các sản phẩm của chúng tôi (“Ý tưởng”). Khi gửi bất kỳ Ý tưởng nào, nghĩa là bạn đồng ý việc bạn đưa ra ý tưởng là miễn phí, tự nguyện và không hạn chế và sẽ không để Công ty chịu bất kỳ nghĩa vụ ủy thác hoặc nghĩa vụ nào khác và chúng tôi có thể tự do sử dụng Ý tưởng cho bất kỳ mục đích nào mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn và/hoặc được tiết lộ Ý tưởng trên cơ sở không bí mật hoặc cho bất kỳ ai. Bạn cũng công nhận rằng, bằng cách chấp nhận nội dung gửi của bạn, Công ty không từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với việc sử dụng các ý tưởng tương tự hoặc có liên quan mà Công ty đã biết trước đó hoặc do nhân viên của chúng tôi phát triển hoặc thu được từ các nguồn khác ngoài bạn. Công ty không có nghĩa vụ xem xét, cân nhắc hoặc thực hiện bất kỳ Ý tưởng nào. Bạn đồng ý, tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ Ý tưởng nào mà bạn đăng không và sẽ không vi phạm bất kỳ loại quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào hoặc quyền riêng tư.

8. Các Tính năng của Dịch vụ

Dịch vụ bao gồm một số tính năng có thể có hoặc không có sẵn cho bạn tùy thuộc vào những tính năng bạn chọn và, nếu cần, phải trả tiền hoặc đăng ký để được sử dụng. Một số tính năng của Dịch vụ yêu cầu phải cài đặt Phần mềm Di động trên thiết bị áp dụng những tính năng đó. Không phải tất cả các tính năng của Dịch vụ đều có ở quốc gia bạn. Vui lòng xem bên dưới để biết chi tiết. 

A. Tính năng Thông tin Vị trí và Sự kiện Lái xe

Một số tính năng nhất định của Dịch vụ được thiết kế để thu thập và chia sẻ thông tin vị trí về bạn và những cá nhân khác sử dụng Dịch vụ, đồng thời để phát hiện và giám sát các hành vi lái xe. Để truy cập và sử dụng những tính năng này, Dịch vụ thu thập dữ liệu vị trí, nhận cảm và chuyển động từ thiết bị di động của bạn để chia sẻ thông tin vị trí, tính toán và phát hiện hành vi lái xe và các sự kiện lái xe (như tăng tốc, phanh gấp, lái xe mất tập trung, va chạm, lịch sử vị trí chính xác và chuyển động của xe cơ giới), cung cấp dịch vụ ứng phó khẩn cấp, biên soạn báo cáo và cung cấp hoặc hỗ trợ các tính năng và chức năng của Dịch vụ. Dữ liệu này được thu thập khi bạn đang ở trong một phương tiện đang di chuyển, ngay cả khi bạn không phải là người lái xe. Nếu bạn không được người lái xe cho phép thu thập thông tin này, vui lòng đảm bảo tắt dịch vụ định vị, hành vi của người lái xe cũng như các tính năng báo cáo và phát hiện sự cố. Bằng cách sử dụng các dịch vụ định vị, hành vi của người lái xe và các tính năng phát hiện trong xe cơ giới, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là người lái xe hoặc bạn được người lái xe đồng ý để Công ty thu thập và sử dụng thông tin về vị trí, chuyển động và hành vi lái xe từ thiết bị của bạn để cung cấp Dịch vụ và cho các mục đích khác như được mô tả trong Chính sách bảo mật.

Để hoạt động bình thường, những tính năng này yêu cầu phải cài đặt Phần mềm Di động tương ứng trên thiết bị sẽ cung cấp dữ liệu vị trí và chuyển động, đồng thời yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu vị trí, nhận cảm và chuyển động từ điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động. Những tính năng này có thể không hoạt động bình thường nếu các cài đặt và quyền truy cập thiết bị tương ứng cho phép truy cập vào dữ liệu vị trí, nhận cảm và chuyển động không được định cấu hình hoặc bật đúng cách. Ngoài ra, các tính năng có thể không hoạt động vì nhiều lý do, như nếu thiết bị được cài đặt Phần mềm Di động không được bật nguồn và kết nối với mạng của nhà cung cấp dịch vụ không dây (ví dụ: thiết bị sẽ không hoạt động nếu điện thoại được kết nối với mạng wi-fi), nếu dịch vụ định vị bị tắt, nếu Dịch vụ không được sử dụng hoặc bị chặn trên thiết bị, nếu bạn đang gọi điện thoại qua thiết bị và vì các lý do khác. Vui lòng tham khảo Điều khoản Bổ sung Hỗ trợ An toàn Gia đình Life 360 và cài đặt ứng dụng của bạn để tìm hiểu thêm về cách truy cập và sử dụng những tính năng này.

Tính năng Thông tin Vị trí và Sự kiện Lái xe hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ và Canada (ngoại trừ Vùng lãnh thổ Yukon, Nunavut và Tây Bắc). 

B. Hỗ trợ An toàn Gia đình

Dịch vụ Hỗ trợ An toàn Gia đình Life360 cung cấp cho Người dùng nhiều tính năng và dịch vụ liên quan đến an toàn và khẩn cấp, như dịch vụ phát hiện va chạm và điều phối khẩn cấp, hỗ trợ bên đường, báo cáo và giám sát hành vi của người lái xe cùng các dịch vụ khác. Dịch vụ Hỗ trợ An toàn Gia đình cung cấp một số tính năng và dịch vụ cơ bản cho tất cả Người dùng Life360 (“Tính năng Cơ bản”), trong khi các tính năng và dịch vụ khác có sẵn cho Người dùng có đăng ký thành viên trả phí với các mức quyền lợi khác nhau tùy theo cấp độ gói thành viên của bạn (“Tính năng Đăng ký”). Một số tính năng và dịch vụ Hỗ trợ An toàn Gia đình được cung cấp bởi các đối tác bên thứ ba (“Nhà cung cấp Bên Thứ ba”). Các dịch vụ do Nhà cung cấp Bên Thứ ba cung cấp có thể yêu cầu đăng ký bổ sung và có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành của Nhà cung cấp Bên Thứ ba. Việc sử dụng Dịch vụ Hỗ trợ An toàn Gia đình phải tuân theo Điều khoản Sử dụng Bổ sung Hỗ trợ An toàn Gia đình Life360

Các tính năng Hỗ trợ An toàn Gia đình hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ và Canada (ngoại trừ Vùng lãnh thổ Yukon, Nunavut và Tây Bắc). 

C. Hành động của Google

Hành động Life360 trên Google (“Hành động”) là một tính năng điều khiển bằng giọng nói cho phép bạn truy cập một số thông tin nhất định về tài khoản Life360 và Vòng kết nối Gia đình của mình trên điện thoại thông minh (thông qua Ứng dụng Google Assistant), loa thông minh (ví dụ: Google Home và Google Mini) và các thiết bị khác kết nối với dịch vụ Google Assistant.  Ví dụ: bạn có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ Trợ lý của bạn (ví dụ: Google Home) để giao tiếp với Life360 bằng giọng nói, như để hỏi vị trí của bất kỳ thành viên nào trong Vòng kết nối Gia đình của bạn.

Để sử dụng Hành động, bạn sẽ phải nói to các lệnh và câu hỏi với Trợ lý và bạn sẽ nhận được phản hồi hiển thị trên màn hình của thiết bị và/hoặc qua phản hồi bằng âm thanh.  Ví dụ: hỏi “Gia đình tôi ở đâu?” sẽ cung cấp phản hồi xác định tên, vị trí và thông tin khác về các thành viên trong Vòng kết nối Gia đình của bạn trên bất kỳ thiết bị nào của bạn có bật Hành động Life360.  Mọi thông tin đến Life360 qua Google Assistant sẽ được Life360 coi là thông tin được bạn ủy quyền và mọi thông tin từ Life360 qua Google Assistant để phản hồi yêu cầu nhận được từ thiết bị hỗ trợ Trợ lý của bạn sẽ được Life360 coi là thông tin gửi đến bạn. Khi bạn đã bật Hành động Life360 trên thiết bị có Google Assistant của bạn, bạn đang ủy quyền cho Life360 cung cấp thông tin cho thiết bị. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các lệnh thoại và dữ liệu khác được truyền qua việc sử dụng Hành động, kể cả trong trường hợp có bất kỳ truy cập trái phép nào của bên thứ ba. 

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Hành động được sử dụng như thế nào và đối với tất cả các tương tác với Life360 thông qua Hành động. Có thể ai đó không phải bạn tương tác với Life360 thông qua Hành động trên thiết bị của bạn hoặc ai đó có thể nghe lỏm được bạn tương tác với Life360 thông qua Hành động và tìm hiểu thông tin về vị trí của các thành viên trong Vòng kết nối Gia đình của bạn. Bạn nên để ý về môi trường xung quanh mình và cân nhắc sử dụng bất kỳ tính năng bảo mật nào có thể có trên (các) thiết bị của bạn, chẳng hạn như khớp giọng nói, mã PIN hoặc mật khẩu, để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản Life360 của bạn và thông tin của các thành viên Vòng kết nối của bạn. Chúng tôi có thể thông báo cho các thành viên Vòng kết nối của bạn nếu bạn đã bật Hành động.

Google Assistant là một dịch vụ của Google và được vận hành trên hệ thống của Google. Việc bạn sử dụng các thiết bị có hỗ trợ Google Assistant mà qua đó bạn có thể sử dụng Hành động phải tuân theo thỏa thuận của bạn với Google và chính sách bảo mật của Google. Có thể Google Assistant (và thiết bị được cài đặt Google Assistant) và/hoặc Google sẽ ghi lại các tương tác của bạn với Hành động hoặc với Google Assistant. Bằng cách sử dụng Hành động, bạn đồng ý với thông tin có trong tương tác của bạn với Hành động Life360 được chia sẻ với Google.  Vui lòng xem lại các thỏa thuận của Google Assistant với Google và chính sách bảo mật của Google để hiểu Google xử lý những tương tác này như thế nào.  Life360 không liên kết với Google và không phải là một bên tham gia hoặc chịu trách nhiệm về các thỏa thuận của bạn với Google hoặc các sản phẩm và dịch vụ của Google. Life360 không chịu trách nhiệm về hoạt động của Google Assistant hoặc thiết bị hỗ trợ Trợ lý hoặc về bất kỳ điều không chính xác nào phát sinh từ việc sử dụng Hành động. Việc sử dụng Hành động của bạn có thể bị gián đoạn và/hoặc dẫn đến lỗi, như lỗi nhận dạng giọng nói và hiểu sai lệnh thoại. Nếu bạn không chắc chắn về tính chính xác của thông tin được cung cấp thông qua Hành động, vui lòng truy cập tài khoản Life360 của bạn thông qua ứng dụng di động Life360. 

Ngay cả khi bạn không sử dụng Hành động Life360 trên thiết bị hỗ trợ Google Assistant, nếu bất kỳ thành viên nào trong Vòng kết nối của bạn đã bật Hành động Life360 trên thiết bị hỗ trợ Trợ lý, thì thông tin cá nhân của bạn, bao gồm vị trí, có thể được cung cấp cho Google và cho bất kỳ cá nhân nào có quyền truy cập vào thiết bị đã được bật Hành động Life360 bởi một thành viên trong Vòng kết nối của bạn. Bạn có thể từ chối chia sẻ thông tin này bằng cách yêu cầu thành viên Vòng kết nối của bạn hủy liên kết Hành động khỏi tất cả các thiết bị hỗ trợ Trợ lý của họ hoặc bằng cách rời khỏi Vòng kết nối. 

Hành động Life360 có thể không khả dụng ở tất cả khu vực pháp lý. Life360 có thể thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Hành động hoặc bất kỳ phần nào của Hành động vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. 

Dịch vụ Google Assistant hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ. 

D. An toàn Kỹ thuật số 

Dịch vụ An toàn Kỹ thuật số Life360 cung cấp cho bạn một số tính năng như cảnh báo vi phạm dữ liệu, bảo vệ và khôi phục danh tính cũng như giám sát tín dụng. Chúng tôi có quan hệ đối tác với các bên thứ ba để cung cấp cho bạn những dịch vụ này. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác của chúng tôi để cung cấp cho bạn những dịch vụ này. 

Nếu bạn đang ở trong Vòng kết nối Life360, với tư cách là thành viên, bạn có tùy chọn chọn tham gia bảo vệ ID và cảnh báo vi phạm dữ liệu cho chính bạn và toàn bộ Vòng kết nối của bạn. Trong những trường hợp đó, mọi thành viên của Vòng kết nối sẽ thấy được bảo vệ ID và cảnh báo vi phạm dữ liệu cho mọi thành viên khác trong cùng Vòng kết nối. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ thành viên nào của Vòng kết nối đều có thể chọn không nhận cảnh báo vi phạm dữ liệu hoặc ngăn chống trộm danh tính bằng cách vào phần cài đặt của riêng họ và chọn “An toàn kỹ thuật số”. Trong những trường hợp như vậy, khi bạn chọn không sử dụng bảo vệ ID hoặc cảnh báo vi phạm dữ liệu, bạn sẽ không còn nhận được những dịch vụ đó nữa và sẽ không còn chia sẻ thông tin đó với Vòng kết nối của bạn nữa. 

Dịch vụ An toàn Kỹ thuật số Life360 hiện chỉ khả dụng ở Hoa Kỳ và Canada. 

E. Liên kết Tài khoản của Tile

Tile, Inc., một công ty con của Life360, tạo ra các thiết bị phần cứng được kết nối mang lại sự an tâm bằng cách giúp bạn theo dõi các mục mà bạn coi trọng nhất. Các dịch vụ của Tile cho phép định vị các thiết bị phần cứng của Tile và thiết bị đối tác hỗ trợ Tile (gọi chung là “Thiết bị Tile”) bằng ứng dụng di động Tile. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Tile tại Tile.com. Life360 hiện cũng rất vui lòng cho phép khách hàng Tile định vị Thiết bị Tile của họ trong ứng dụng Life360.  Để làm như vậy, bạn có thể liên kết tài khoản Tile của mình với tài khoản Life360. Việc chọn liên kết những tài khoản này sẽ cho phép bạn xem và theo dõi Thiết bị Tile của mình trong bản đồ được hiển thị trong Ứng dụng Life360 và sẽ cho phép các thành viên Vòng kết nối của bạn (nếu có) cũng xem và theo dõi Thiết bị Tile đó. Khi bạn liên kết những tài khoản đó, việc bạn sử dụng Dịch vụ Life360 và dữ liệu được thu thập về Thiết bị Tile của bạn sẽ được chia sẻ với Life360 và lần lượt tuân theo cả Điều khoản Sử dụngChính sách Bảo mật của Life360.  Bất kể điều gì trong Điều khoản Sử dụng hoặc Chính sách Bảo mật của Life360 và để tránh nghi ngờ, các vị trí được liên kết với thiết bị Tile của bạn cho dù trong ứng dụng di động Tile hay Life360 sẽ không được bán hoặc thương mại hóa ngay cả ở dạng tổng hợp.  Lưu ý rằng việc sử dụng Thiết bị Tile, ngay cả khi được liên kết với tài khoản Life360 của bạn, vẫn phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ của Tile và Chính sách Bảo mật của Tile

9. Chính sách và Thông tin Bổ sung Về Dịch vụ và Các Tính năng Dịch vụ

Phần này chứa các chính sách và thông tin bổ sung về Dịch vụ và các tính năng Dịch vụ bao gồm thông tin về phạm vi địa lý, chính sách thanh toán cũng như giá cả và điều khoản thanh toán.

A. Phạm vi Địa lý

Dịch vụ được thiết kế cho cư dân của Hoa Kỳ Lục địa, Alaska, Hawaii và ở những nơi được nêu cụ thể ở trên, một số Dịch vụ có ở Canada. Một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động ở những khu vực nằm ngoài vùng phủ sóng của dịch vụ không dây dành cho điện thoại được cài đặt Phần mềm Di động.

B. Chính sách Thanh toán

Nếu bạn chọn sử dụng Tính năng Đăng ký, bạn đồng ý với các điều khoản về giá và thanh toán và chúng tôi có thể cập nhật chúng theo thời gian. Công ty có thể thêm các tính năng mới cho các khoản phí và lệ phí bổ sung, hoặc sửa đổi các khoản phí và lệ phí cho các dịch vụ hiện có, bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Mọi thay đổi đối với điều khoản về giá hoặc thanh toán của chúng tôi sẽ có hiệu lực trong chu kỳ thanh toán sau khi có thông báo về thay đổi đó cho bạn như được cung cấp trong Thỏa thuận này.

C. Điều khoản về Giá cả và Thanh toán

i. Phải trả trước phí đăng ký/truy cập.

Tất cả các phí đăng ký và truy cập cho các Tính năng Đăng ký đều phải trả trước. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoặc phí tổn nào mà bạn phải chịu từ các khoản do Công ty lập hóa đơn theo Thỏa thuận này (ví dụ: tài khoản bị rút quá mức, vượt quá hạn mức thẻ tín dụng, v.v.). Bằng cách cung cấp số thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác với các tính năng ủy quyền trước (ví dụ: một số tài khoản PayPal hoặc thanh toán trong ứng dụng, như từ bên thứ ba như Apple hoặc Google), bạn ủy quyền cho Công ty tiếp tục tính phí phương thức thanh toán cho tất cả các khoản phí thanh toán cho Công ty, bao gồm thuế, cho đến khi tài khoản của bạn được tất toán và đăng ký của bạn bị chấm dứt bởi bạn hoặc Công ty. Công ty có quyền giới hạn số lượng tài khoản có thể được tính vào thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán hoặc nhận dạng khác cho mỗi người dùng duy nhất.

ii. Tài khoản đăng ký có thể có thời gian dùng thử.

Sau khi đăng ký thành viên trả phí lần đầu, bạn có thể được cung cấp thời gian dùng thử ban đầu. Một số Tính năng Đăng ký nhất định có thể không khả dụng trong thời gian dùng thử miễn phí, theo quyết định riêng của Công ty. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào trong thời gian dùng thử. Nếu bạn muốn thay đổi loại tài khoản của mình, bạn có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào (trước hoặc sau thời gian dùng thử). Bạn bị giới hạn ở một lần dùng thử cho mỗi người (thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán hoặc nhận dạng duy nhất khác) trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng bất kỳ. Nếu bạn không hủy tài khoản của mình trong thời gian dùng thử, bạn sẽ bị tính phí dựa trên loại tài khoản bạn đã chọn trong quá trình đăng ký. Để hủy đăng ký một Tính năng Đăng ký bất kỳ lúc nào, gửi email tới support@life360.com.

iii. Các phương thức thanh toán

Công ty chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được phát hành thông qua VISA, MasterCard, American Express và Discover. Công ty cũng chấp nhận các khoản thanh toán trong ứng dụng, như từ các bên thứ ba như Apple hoặc Google. Công ty yêu cầu bạn cung cấp mã bảo mật cho thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn để giúp ngăn chặn việc người khác sử dụng trái phép thẻ của bạn. Mã bảo mật là một số có ba hoặc bốn chữ số riêng dành riêng cho thẻ của bạn. Mã này có thể được in trên mặt thẻ phía trên số tài khoản dập nổi (nếu là American Express) hoặc trên mặt sau thẻ, trên ô chữ ký (nếu là Visa hoặc MasterCard). Trong trường hợp Công ty không thể tính phí vào thẻ bạn đã cung cấp (ví dụ: thẻ tín dụng hết hạn), Công ty sẽ gửi cho bạn thông báo để cập nhật thông tin thẻ của bạn. Bạn sẽ có thời gian gia hạn mười bốn (14) ngày để cập nhật thông tin thanh toán của mình. Nếu tài khoản không được cập nhật trong thời gian gia hạn mười bốn (14) ngày, Công ty sẽ chấm dứt đăng ký của bạn.

iv. Thay đổi Giá

Giá cho các Tính năng Đăng ký thi thoảng có thể thay đổi, theo quyết định riêng của Công ty. Nếu họ làm như vậy và bạn hiện có các Tính năng Đăng ký, Công ty sẽ cung cấp cho bạn thông báo về thay đổi thông qua Dịch vụ hoặc qua email cho bạn, theo lựa chọn của Công ty hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi thay đổi có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Tính năng Đăng ký sau khi các thay đổi về giá có hiệu lực sẽ cấu thành việc bạn đồng ý thanh toán số tiền được thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với giá mới, vui lòng làm theo hướng dẫn trong phần “Hủy Tính năng Đăng ký hoặc Đóng Tài khoản của bạn” bên dưới. Bạn (chứ không phải Công ty) chịu trách nhiệm về mọi khoản phí hoặc lệ phí phải trả cho bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ, như xe cứu thương và những người ứng cứu khẩn cấp khác.

D. Không được Hoàn tiền

Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào; tuy nhiên, trừ trường hợp bị cấm theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho bất kỳ thời gian chưa sử dụng nào đối với đăng ký, bất kỳ phí giấy phép hoặc đăng ký nào đối với bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào được liên kết với tài khoản của bạn hoặc đối với bất kỳ nội dung nào khác. Khi hủy bất kỳ Tính năng Đăng ký nào, đăng ký của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi giai đoạn thanh toán hiện tại của bạn kết thúc. Để rõ ràng, nếu bạn mua đăng ký hàng năm và hủy đăng ký đó sau hai tháng trong năm, bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho phần còn lại của năm mà thay vào đó sẽ được hưởng các Tính năng Đăng ký trong mười tháng còn lại mà bạn đã thanh toán.

E. Thông tin Thanh toán; Thuế

Tất cả thông tin mà bạn cung cấp liên quan đến việc giao dịch mua hoặc giao dịch hoặc tương tác giao dịch tiền khác với Dịch vụ phải chính xác, đầy đủ và mới nhất. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh bởi người dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác được sử dụng liên quan đến giao dịch mua hoặc giao dịch hoặc tương tác giao dịch tiền khác với Dịch vụ ở mức giá có hiệu lực khi phát sinh các khoản phí đó. Bạn sẽ trả bất kỳ khoản thuế hiện hành nào, nếu có, liên quan đến bất kỳ giao dịch mua, giao dịch hoặc tương tác giao dịch tiền nào như vậy.

F.  Sử dụng Pin

Việc sử dụng Dịch vụ hoặc các tính năng của Dịch vụ yêu cầu sử dụng Phần mềm Di động có thể sử dụng một lượng năng lượng đáng kể từ pin của bất kỳ thiết bị nào có cài đặt Phần mềm Di động. Bạn có thể muốn giới hạn việc sử dụng những dịch vụ này hoặc những dịch vụ khác trên thiết bị của mình ở những thời điểm cần thiết (ví dụ: bạn có thể muốn tắt một số tính năng của Dịch vụ khi không lái xe hoặc bạn có thể muốn tắt các ứng dụng khác và dịch vụ khi bạn đang lái xe), hoặc nếu có thể, bạn có thể cắm điện thoại của mình vào nguồn điện.

10. Hủy Tính năng Đăng ký hoặc Đóng Tài khoản của Bạn

Bạn có thể hủy Tính năng Đăng ký hoặc đóng tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào. Để hủy bỏ Tính năng Đăng ký hoặc đóng tài khoản của bạn, gửi email tới support@life360.com. Nếu bạn gửi email, hãy ghi kèm theo tên bạn, địa chỉ email bạn đã đăng ký và số điện thoại có thể liên lạc với bạn. Nói chung, có thể mất đến năm (5) ngày làm việc để xử lý yêu cầu hủy. 

11. Không có Lời khuyên Chuyên môn

Nếu Dịch vụ cung cấp thông tin chuyên môn (ví dụ: y tế hoặc pháp lý), thông tin đó chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và không được hiểu là lời khuyên chuyên môn. Không nên thực hiện hành động nào dựa trên bất kỳ thông tin nào có trong Dịch vụ. Bạn cần tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập từ một người được cấp phép và/hoặc đủ trình độ trong lĩnh vực áp dụng.

12. Quyền riêng tư

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của Người dùng. Xin vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm dữ liệu thiết bị, vị trí, nhận cảm và chuyển động. Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

13. Bảo mật

Công ty quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ chống lại được các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không phù hợp. Bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin cá nhân của mình.

14. Liên kết của Bên Thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của bên thứ ba hoặc các sự kiện hay hoạt động khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty. Nếu bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào như vậy, bạn sẽ rời khỏi Dịch vụ. Công ty không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập trang web của bên thứ ba từ Dịch vụ, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn hiểu rằng Thỏa thuận này và Chính sách Bảo mật của Công ty không áp dụng cho việc bạn sử dụng những trang web đó. Bạn hoàn toàn miễn cho Công ty bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung nào của bên thứ ba. Ngoài ra, giao dịch của bạn với hoặc việc bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên Dịch vụ, bao gồm thanh toán và giao hàng cũng như bất kỳ điều khoản nào khác (như bảo hành) chỉ là giữa bạn và các nhà quảng cáo đó. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo đó.

15. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty và các công ty con, đại lý/cơ quan được ủy quyền, nhà cấp phép, nhà quản lý và các công ty liên kết khác của chúng tôi cũng như nhân viên, nhà thầu, đại lý/cơ quan được ủy quyền, cán bộ và giám đốc của họ không bị bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tiền bồi thường, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, bao gồm mọi dữ liệu hoặc nội dung được truyền hoặc nhận bởi bạn; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào ở đây; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền riêng tư hoặc Quyền sở hữu trí tuệ nào; (iv) bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; (v) bất kỳ khiếu nại hoặc tiền bồi thường nào phát sinh do bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn hoặc bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc thông tin khác được gửi qua tài khoản của bạn, bao gồm mọi Ý tưởng; hoặc (vi) quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác bằng tên người dùng, mật khẩu duy nhất hoặc mã bảo mật thích hợp khác của bạn.

16. Không có Bảo đảm

Một số khu vực pháp lý, bao gồm cả Tỉnh Quebec (Canada), không cho phép tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với một số bảo đảm nhất định, do đó, tuyên bố từ chối trách nhiệm bên dưới có thể không áp dụng cho bạn.

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN”. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ RIÊNG TƯ, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG HOẶC KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ CÔNG TY HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG Ở ĐÂY. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÊN, CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG: (I) DỊCH VỤ HOẶC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ (VD: DỮ LIỆU, THÔNG TIN, VỊ TRÍ, PHÁT HIỆN HOẶC BÁO CÁO SỰ CỐ, HỖ TRỢ KHẨN CẤP, V.V…) SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC ĐÚNG; (II) DỊCH VỤ HOẶC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (III) DỊCH VỤ SẼ CÓ SẴN TẠI BẤT KỲ THỜI GIAN HOẶC ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ NÀO, ĐÚNG LÚC, KHÔNG GIÁN ĐOẠN HOẶC AN TOÀN; (IV) MỌI KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA; HOẶC (V) DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VI-RÚT HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC TẢI XUỐNG VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO TẢI XUỐNG VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ DI ĐỘNG HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG ĐÓ HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC BÊN THỨ BA QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HAY DỊCH VỤ SIÊU LIÊN KẾT NÀO VÀ CÔNG TY SẼ KHÔNG LÀ BÊN ĐỐI VỚI HOẶC THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA.

17. Trách nhiệm Hữu hạn

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ/CƠ QUAN ĐƯỢC ỦY QUYỀN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ CẤP PHÉP KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC LÀM GƯƠNG NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG DO MẤT LỢI NHUẬN, THIỆN CHÍ, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC THƯƠNG TÍCH NÀO DO VIỆC XÂM NHẬP, GIẢ MẠO HOẶC TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRÁI PHÉP KHÁC DỊCH VỤ HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC THÔNG TIN CÓ Ở ĐÓ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (I) LỖI, SAI SÓT, NHẦM LẪN HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC NÀO TỪ DỊCH VỤ HOẶC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ (VD: DỮ LIỆU, THÔNG TIN, ĐỊA ĐIỂM, PHÁT HIỆN HOẶC BÁO CÁO SỰ CỐ, HỖ TRỢ KHẨN CẤP, V.V…); (II) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, TỬ VONG HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO, DO BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI; (III) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP NÀO VÀO HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ Ở ĐÓ; (IV) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN ĐẾN HOẶC ĐI NÀO TỪ DỊCH VỤ; (V) BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, TROJAN HORSES HOẶC NHỮNG LOẠI TƯƠNG TỰ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI; (VI) BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI EMAIL, ĐƯỢC TRUYỀN HOẶC CÓ SẴN QUA DỊCH VỤ BẰNG CÁCH KHÁC; (VII) NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG HOẶC HÀNH VI PHỈ BÁNG, PHẢN CẢM HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO; VÀ/HOẶC (VIII) BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ/CƠ QUAN ĐƯỢC ỦY QUYỀN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỐ TỤNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NGHĨA VỤ, THIỆT HẠI, TIỀN BỒI THƯỜNG HOẶC CHI PHÍ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHO CÔNG TY DƯỚI ĐÂY TRONG SÁU THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC MỘT TRĂM ĐÔ LA (US $100.00), TÙY MỨC NÀO LỚN HƠN.

PHẦN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ÁP DỤNG CHO DÙ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BỊ CÁO BUỘC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, HÀNH VI SAI TRÁI, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRÊN SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP TRONG KHU VỰC PHÁP LÝ HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ, BAO GỒM QUEBEC, KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ VÌ VẬY, CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. THỎA THUẬN NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO TỪNG KHU VỰC PHÁP LÝ. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI CẤM THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Tất cả các hành động pháp lý phát sinh liên quan đến Dịch vụ sẽ, trừ khi bị cấm theo luật hiện hành, bị cấm trừ khi Công ty nhận được thông báo bằng văn bản trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra sự kiện dẫn đến hành động pháp lý đó.

Dịch vụ được kiểm soát và vận hành từ các cơ sở tại Hoa Kỳ. Ngoài Canada, Công ty không tuyên bố rằng Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ các khu vực pháp lý khác làm như vậy theo ý muốn của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ và địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định xuất khẩu và nhập khẩu. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn là cư dân của một quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc là một người hoặc tổ chức nước ngoài bị chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn hoặc từ chối. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả các tài liệu tìm thấy trên Dịch vụ chỉ dành riêng cho các cá nhân, công ty hoặc các tổ chức khác ở Hoa Kỳ.

18. Luật Điều chỉnh và Trọng tài

Các điều khoản được nêu trong phần 18 này bị cấm bởi Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng (CQLR c P-40.1) và do đó không áp dụng cho Người dùng ở Quebec, Canada.

A. Luật điều chỉnh

Bạn đồng ý rằng: (i) Dịch vụ sẽ được coi là chỉ có trụ sở tại California; và (ii) Dịch vụ sẽ được coi là một dịch vụ thụ động không làm phát sinh quyền tài phán cá nhân đối với Công ty, cụ thể hoặc chung, ở các khu vực pháp lý khác ngoài California. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật nội dung nội bộ của Bang California, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật của bang. Các bên thừa nhận rằng Thỏa thuận này chứng minh một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang. Bất kể các câu trước liên quan đến luật nội dung, bất kỳ trọng tài nào được tiến hành theo các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang (9 U.S.C. §§ 1-16). Việc áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế bị loại trừ rõ ràng. Bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân của tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Hạt Santa Clara, California đối với bất kỳ hành động nào mà chúng tôi có quyền xin biện pháp trừng phạt hoặc biện pháp trợ giúp công bằng khác tại tòa án có thẩm quyền để ngăn chặn hành vi vi phạm thực tế hoặc bị đe dọa, chiếm đoạt hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của chúng tôi, như được nêu trong điều khoản Trọng tài dưới đây.

B. Trọng tài

ĐỌC CẨN THẬN PHẦN NÀY VÌ, NGOẠI TRỪ KHI LUẬT HIỆN HÀNH CẤM, PHẦN NÀY YÊU CẦU CÁC BÊN PHÂN XỬ TRANH CHẤP CỦA HỌ VÀ GIỚI HẠN CÁCH THỨC MÀ BẠN CÓ THỂ XIN TRỢ GIÚP TỪ CÔNG TY. Trong trường hợp không chắc là Công ty không thể giải quyết tranh chấp với bạn sau sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp bị cấm theo luật hiện hành, mỗi bên chúng ta đồng ý giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi (không bao gồm mọi khiếu nại của Công ty đối với lệnh cấm hoặc biện pháp trợ giúp công bằng khác) phát sinh từ hoặc có liên quan đến hoặc liên quan đến Thỏa thuận Sử dụng này hoặc vi phạm hoặc bị cáo buộc (gọi chung là, “Khiếu nại”), bằng trọng tài ràng buộc của Dịch vụ Trọng tài và Hòa giải Tư pháp (“JAMS”) theo Thủ tục Trọng tài Khẩn Tùy chọn có hiệu lực đối với JAMS, trừ khi được cung cấp ở đây. Trọng tài sẽ được tiến hành tại Hạt Santa Clara, California, trừ khi bạn và Công ty có thỏa thuận khác. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nộp đơn, phí hành chính và trọng tài JAMS nào theo các quy tắc của JAMS. Quyết định do trọng tài đưa ra sẽ bao gồm chi phí trọng tài, phí luật sư hợp lý và chi phí hợp lý cho chuyên gia và các nhân chứng khác và bất kỳ phán quyết nào về quyết định do trọng tài đưa ra đều có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Không có nội dung nào trong Phần này được coi là ngăn cản Công ty xin biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp trợ giúp công bằng khác từ tòa án khi cần thiết để bảo vệ bất kỳ lợi ích độc quyền nào của Công ty. TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHẢI ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA CÁC BÊN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN THAM GIA BẤT KỲ VỤ KIỆN TẬP THỂ, HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ, KHỞI KIỆN CHUNG CỦA LUẬT SƯ RIÊNG CÓ CHỦ ĐÍCH NÀO HOẶC TỐ TỤNG ĐẠI DIỆN KHÁC. TỪ BỎ NÀY ÁP DỤNG CHO TRỌNG TÀI TẬP THỂ VÀ TRỪ KHI CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý KHÁC, TRỌNG TÀI KHÔNG THỂ HỢP NHẤT NHIỀU KHIẾU NẠI CỦA MỘT NGƯỜI. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG VIỆC THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY, BẠN VÀ CÔNG TY ĐỀU TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA VÀO MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ, HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ, KHỞI KIỆN CHUNG CỦA LUẬT SƯ RIÊNG HOẶC TỐ TỤNG ĐẠI DIỆN THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO.

19. Thông tin và Khiếu nại

Nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại về Dịch vụ, vui lòng gửi e-mail đến support@life360.com hoặc gọi (866) 277-2233. Xin lưu ý rằng thông tin gửi qua email sẽ không nhất thiết được bảo mật; theo đó, bạn không nên đưa thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác vào thư liên lạc qua email với Công ty. Cư dân California có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Ban Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Bộ các Vấn đề Người tiêu dùng California qua đường bưu điện tại 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 hoặc qua điện thoại theo số (916) 445-1254 hoặc (800) 952 -5210.

20. Chung

A. Chuyển nhượng

Thỏa thuận này và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây, có thể không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bởi bạn nhưng có thể được chuyển nhượng bởi Công ty mà không bị hạn chế. Mọi nỗ lực chuyển giao hoặc chuyển nhượng vi phạm điều này sẽ không có hiệu lực.

B. Thủ tục Thông báo và các Thay đổi đối với Thỏa thuận

Công ty có thể cung cấp thông báo, cho dù thông báo như vậy là bắt buộc theo luật hay là để tiếp thị hoặc phục vụ các mục đích liên quan đến kinh doanh khác, cho bạn bằng thông báo qua email, thông báo bằng văn bản hoặc bản in hoặc thông qua việc đăng thông báo đó trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, do Công ty quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc có thể theo yêu cầu của luật hiện hành. Công ty bảo lưu quyền quyết định hình thức và phương tiện cung cấp thông báo cho Người dùng của chúng tôi, với điều kiện là bạn có thể chọn không tham gia một số phương tiện thông báo như được mô tả trong Thỏa thuận này. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc lọc tự động nào mà bạn hoặc nhà cung cấp mạng của bạn có thể áp dụng cho các thông báo qua email mà chúng tôi gửi tới địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Đôi khi, Công ty có thể tùy ý sửa đổi hoặc cập nhật Thỏa thuận này mà không cần thông báo trước cho bạn (trừ trường hợp luật hiện hành yêu cầu thông báo), vì vậy bạn nên định kỳ xem lại trang này. Khi chúng tôi thay đổi đáng kể Thỏa thuận, chúng tôi sẽ cập nhật ngày “sửa đổi lần cuối” ở cuối trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Thỏa thuận. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào trong tương lai, không sử dụng hoặc truy cập (hoặc tiếp tục truy cập) Dịch vụ.

C. Toàn bộ Thỏa thuận/Hiệu lực từng phần

Thỏa thuận này, cùng với mọi sửa đổi và mọi thỏa thuận bổ sung mà bạn có thể ký kết với Công ty liên quan đến Dịch vụ (bao gồm tất cả các điều khoản bổ sung được dẫn chiếu ở đây và Chính sách Bảo mật của chúng tôi), sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, những điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

D. Không Từ bỏ

Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc Công ty không khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

E. Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ admin@life360.com nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được sửa đổi lần cuối vào ngày 19 tháng 11 năm 2022.

F. Ngôn ngữ

Bạn và Công ty đều yêu cầu và yêu cầu rõ ràng Thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan đến đây phải được soạn thảo bằng tiếng Anh.